LPG

Lisans nedir?

5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu Ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna (Kanun) göre gerçek ve tüzel kişilere piyasada faaliyet gösterebilmeleri için Kurul tarafından izin verildiğini gösterir belgedir. Tüplü LPG bayilerinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (Kurum) lisans alması gerekmemektedir. Piyasa faaliyetleri ve piyasa faaliyetlerinin yürütüldüğü her bir tesis için ayrı ayrı lisans alınır. Lisanslarda tesise özgü bilgi ve hükümlere yer verilir. Lisanslar hiçbir surette devredilemez. Lisans sahibi tüzel kişiye bankalar ve/veya finans kuruluşları tarafından sınırlı veya gayri kabili rücu proje finansmanı sağlanması hâlinde, kredi sözleşmesi hükümleri gereği, bankalar ve/veya finans kuruluşları Kuruma gerekçeli olarak bildirimde bulunarak, bu Yönetmeliğin öngördüğü şartlar çerçevesinde önerecekleri bir başka tüzel kişiye lisans sahibi tüzel kişinin lisansı kapsamındaki tüm yükümlülüklerini üstlenmek şartıyla lisans verilmesini talep edebilir. Önerilen tüzel kişiye, bu Yönetmelik kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmesi kaydıyla lisans verilir.

Lisans sahipleri ile EPDK arasındaki bildirimler nasıl yapılır?

Lisans sahipleri, Kurum tarafından kendilerine yapılacak bildirimlerin lisans başvurularında belirttikleri iletişim adresine yapılacağını ve bu bildirimin geçerli yapılmış sayılacağını göz önüne alarak, Kuruma en doğru ve güncel iletişim adreslerini bildirmelidirler. EPDK ile lisans sahipleri arasındaki bildirimler Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak yapılır. Lisans sahibinin tebligat adresi değişiklikleri, en az üç iş günü öncesinden noter kanalıyla EPDK'ya bildirilir. Bu bildirim belirtilen süre içinde yapılmazsa, adres değişikliğinin gerçekleştiği tarih ile bildirimin yapıldığı tarih arasında eski adrese yapılmış tebligatlar geçerlidir. EPDK tarafından istenen belgelerin EPDK'nın yazışma adresine gönderilmesi ya da genel evrak birimine elden teslimi gerekir. Doğrudan EPDK personeli adına gönderilen belgeler teslim alınmaz. Belgelerin yasal süresi içerisinde EPDK'da bulunması gerekir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Faks üzerinden işlem yapılmaz. Öte yandan, EPDK'daki müracaat ve işlemlere ilişkin bilgi talepleri ilgili mevzuat çerçevesinde yazılı olarak yanıtlanmaktadır. İlgili mevzuatta şahıslara telefonla bilgi verilmesine yönelik herhangi bir düzenleme ise bulunmamaktadır.

Lisans tadili nedir?

Lisansta yer alan hususlarda değişiklik yapılmasını gerektirecek faaliyetler, EPDK tarafından onaylanıp lisansa işlenmedikçe yapılamaz. EPDK'nın söz konusu değişikliği onaylama işlemine lisans tadili denir. Lisans sahipleri, lisanslarında tadil gerektiren hususları, bu hususların vuku bulma tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde, gerekli tüm bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma yazılı olarak bildirmek ve lisanslarında tadil talep etmek zorundadırlar. Lisanslar, lisans sahibinin talebi ile veya EPDK tarafından resen tadil edilebilir. Maddi hatalardan kaynaklanan tadiller ile EPDK tarafından resen yapılan tadillerden lisans tadil bedeli alınmaz. Ayrıca mahalle, cadde, sokak isimlerinin güncellenmesinde kaynaklanan lisans tadillerinde lisans tadil bedeli alınmamaktadır. Talep üzerine yapılan lisans tadili serbest rekabet koşullarını bozucu hükümler içeremez. Aynı bayilik lisansında yapılacak tüm tadiller için tek dilekçe ile başvurulabilir. Tadil başvurularına ilişkin dilekçe ekinde "Lisans Tadili Dosyası" yer alır. Bayilik lisans tadilleri EPDK Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığınca sonuçlandırılır. Tadil işlemleri, başvurunun eksiksiz olarak yapıldığının tespit edilmesinden itibaren on beş gün ve her halde en geç altmış gün içerisinde sonuçlandırılmaktadır.

Lisans süre uzatımı nasıl yapılır?

Lisans süreleri, lisans sahibinin talebi üzerine lisans süresinin bitiminden başlamak üzere ve öngörülen azami süreler gözetilmek suretiyle uzatılabilir. Süre uzatım talebi, yürürlükteki lisans süresinin bitiminden en erken bir yıl, en geç üç ay önce, lisans sahibinin EPDK'ya yazılı olarak başvurması suretiyle yapılabilir. Süresinden önce yahut gecikmeli yapılan süre uzatım başvuruları kabul edilmez. Süre uzatım talebinin inceleme ve değerlendirmesinde lisans verilmesinde öngörülen hususlar dikkate alınır. Bayilik lisansı süre uzatımı başvurusu hakkındaki inceleme ve değerlendirme, yapılan yazılı başvurunun EPDK merkez evrakına giriş tarihini izleyen iki ay içerisinde Kurul veya EPDK Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığınca sonuçlandırılır.

Lisans hangi hallerde sona erer?

Lisansların sona ermesi:

 1. Lisans sahibinin iflasına karar verilmesi hâlinde,
 2. Lisans süresinin bitiminde,
 3. LPG Dağıtıcı Lisansı ve LPG Depolama Lisansı hariç olmak üzere lisans sahibinin talebi hâlinde,
 4. LPG Otogaz Bayilik Lisansı sahiplerinin, LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri ile sözleşmelerinin herhangi bir nedenle sona ermesinden itibaren üç ay içerisinde herhangi bir dağıtıcı ile otogaz bayisi arasında sözleşme yapılmaması hâlinde,
 5. Lisans alma koşullarından herhangi birinin kaybedilmesi hâlinde, Kurulun uygun bulma kararıyla gerçekleşir.
Lisans hangi hallerde iptal edilir?

Lisanslar, Kanunun 17 nci maddesi hükümleri çerçevesinde şu nedenlerle iptal edilebilir:

 1. Kanuna riayet edilmemesi,
 2. Kanun'a göre yürürlüğe konulmuş yönetmeliklere riayet edilmemesi,
 3. EPDK'nın yazılı talimatlarına riayet edilmemesi,
 4. Lisansa kayıtlı hususların herhangi birine riayet edilmemesi,
 5. Kaçak ürün ikmali,
 6. Menşei belli olmayan veya teknik düzenlemelere uygun olmayan ürün ikmali,
 7. Kanuna göre yapılan talep veya işlemlerde kanuna karşı hile yapıldığının tespiti,
 8. Kanuna göre yapılan talep veya işlemlerde gerçek dışı beyanda bulunulduğunun tespiti.
Aynı şahıs işlettiği farklı LPG otogaz istasyonları için farklı dağıtıcılarla bayilik sözleşmesi yapabilir mi?

Aynı şahsın farklı LPG otogaz istasyonları için farklı dağıtım şirketleriyle bayilik sözleşmesi yapmasında sakınca bulunmamaktadır. Ancak bu LPG otogaz istasyonlarının her biri için ayrı bayilik lisansı alınır.

Bir bayilik sözleşmesinin içeriği hakkında EPDK'dan kimler bilgi alabilir?

Bayilik sözleşmesinin içeriği hakkında sözleşme taraflarının bilgi sahibi olması esastır. Bu kapsamda, bayilik sözleşmesi suret ve içeriği ticari sır mahiyetindedir. Dolayısıyla üçüncü şahısların bunlar hakkında bilgi edinme talepleri Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamı dışında kalır. Bayilik sözleşmesi taraflarından biri konuyla ilgili yazılı dilekçe ve bu dilekçeyi imzalayanların yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli imza sirküleri sunarak EPDK'ya başvurabilir. Bu takdirde konu hakkında başvuru sahibine yazılı bilgi verilir. Konuya ilişkin savcılık ve mahkemelerdan yapılacak talepler saklıdır.

Bayilik sözleşmesindeki ticari konulara yönelik hükümlerin EPDK'yla ilgisi var mıdır?

Türk Ticaret Kanunu uyarınca tacir sıfatı taşıyan bayi ve dağıtıcılar, bütün ticari faaliyetlerinde basiretli birer iş adamı gibi hareket etmekle yükümlüdür. Dolayısıyla ticari iş niteliğindeki sözleşmeler yapılırken azami dikkat gösterilmeli ve sözleşme içeriğine tamamen vakıf olunmalıdır. Bayi ve dağıtıcılar arasındaki sözleşmelerde sıvılaştırılmış petrol gazları piyasası ve ilgili mevzuatının düzenleme alanı dışında kalan ticari konulara yönelik hükümler de mevcuttur. Bu hükümler arasında mülkiyet, intifa, ipotek, ariyet, kira hakları veya asgari satış taahhütleri, teminat mektupları, prim ve cezai şartlar sayılabilir. Sıvılaştırılmış petrol gazları piyasası mevzuatının düzenleme alanı dışında kalan söz konusu sözleşme hükümlerinden doğacak ihtilaflarda EPDK taraf değildir. Bu ihtilafların genel hükümler çerçevesinde adli yargı mercilerince çözülmesi gerekmektedir.

LPG otogaz bayilik lisansında hangi hallerde dağıtıcı tadili yapılması gerekir?

Kanun uyarınca bir bayinin sadece bir dağıtıcısı olabileceğinden, bayilik lisansındaki dağıtıcı bilgisinin tadili için mevcut bayilik sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi gereklidir. Dağıtıcısını değiştirmek isteyen bayinin yeni dağıtıcısından LPG alabilmesi için lisansının tadili şarttır. Dağıtıcı lisansı sahibiyle olan sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesinden itibaren bir dağıtıcı ile yapılan yeni bayilik sözleşmesini üç ay içerisinde EPDK'ya ibraz ederek lisans tadil talebinde bulunmayan bayinin lisansı sona erdirilir.

Bayilik sözleşmesi ne zaman sona erer?

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça bayilik sözleşmesinin aşağıdaki olaylardan herhangi biri gerçekleştiği anda sona erdiği kabul edilmektedir.

 1. Tek taraflı fesih ihbarının sözleşmenin karşı tarafına varması,
 2. Karşılıklı fesih protokolünün imzalanması,
 3. Sözleşme süresinin dolması,
 4. Sözleşmenin ortadan kalktığını tespit eden bir mahkeme kararı alınması.
İntifa, tapuya şerh edilmiş kira veya benzeri etkiye sahip diğer yazılı sözleşmelerin dağıtıcı tadilleriyle ilişkisi var mıdır?

Bayilik sözleşmelerinin tek taraflı veya karşılıklı fesih gerekçesi olarak gösterilen, rekabet mevzuatından kaynaklı karar ve düzenlemeler ile diğer muhtelif sebepler lisans tadilinin yapılması ya da başvurunun reddi bakımından önem arz etmez. Sözleşme feshine gerekçe olarak gösterilen intifa, tapuya şerh edilmiş kira veya benzeri etkiye sahip diğer yazılı sözleşmeler EPDK'nın lisans işlemlerinde zaten aranmamaktadır. Dolayısıyla bayilik sözleşmesi haricindeki sözleşmelerin nihai durumunun EPDK'nın lisans tadil işlemleriyle ilgisi bulunmamaktadır.

Bayilik sözleşmesi fesih ihbarnameleri nasıl düzenlenmelidir?

Bayilik lisansının tadili için bayilik sözleşmesinin sebepten bağımsız ve şartsız olarak sona erdiğinin tespiti gerekir. Gerekli tespitin yapılabilmesi için ise sözleşme taraflarından en az birinin mevcut bayilik sözleşmesinin sona erdiğini ileri sürmesi ve sözleşmenin sona erdiği bilgisinin sözleşmenin karşı tarafına varması lazımdır. Bayilik sözleşmesini süresinden önce sona erdirmek için bayi ve dağıtıcı arasında karşılıklı bir fesih protokolü imzalanabildiği gibi, taraflardan birinin tek taraflı olarak sözleşmeyi fesih ettiği durumlar da vardır. Dolayısıyla fesih ihbarnameleri:

 1. Bayilik sözleşmesinin şartsız olarak sona erdirilmesine ilişkin açık irade beyanını içermelidir.
 2. Noter kanalıyla sözleşmenin karşı tarafına gönderilmiş olmalıdır.
 3. Sözleşmenin karşı tarafına tebliğ edildiğine dair noterin tebliğ şerhini içermelidir.
 4. Noter tasdikli olmalıdır.

Yukarıdaki koşulların tümünü taşımayan fesih ihbarnamelerinin EPDK'ya gönderilmemesi gerekmektedir.

Sözleşmenin sona ermesinden önce stoklanan LPG'nin satılması mümkün müdür?

Bayilik sözleşmesi sona ermiş bayinin lisansına kayıtlı dağıtıcıdan bayilik sözleşmesi geçerli olduğu sırada temin ederek stokladığı LPG'yi, lisansı geçerli olduğu sürece kullanıcılara satmasında sakınca yoktur.

Bayilik sözleşmesinin hangi hallerde yenilenmesi gerekir?

Taraflar sözleşmenin devam etmesini aynı sözleşme içinde yer alan bir şarta bağlamışlar ise şartın gerçekleşmesi halinde mevcut bayilik sözleşmesi geçerli kalır, lisans tadil başvurusunda bulunulmaz. Bayilik sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesine rağmen taraflar sözleşme ilişkisinin devamını isteyebilirler. Bu halde tarafların belirli süreli, dağıtıcının tip sözleşme örneğine uygun, tek elden satış sözleşmesi niteliğinde ve yeni bir bayilik sözleşmesi yapması icap eder. Bayi bu durumda da lisans tadil başvurusunda bulunmayacaktır. Bayi, yenilediği sözleşmeye istinaden lisansına kayıtlı dağıtıcıdan otogaz teminine devam edebilir. Bu durum bayinin "dağıtıcısı dışındaki diğer dağıtıcı ve onların bayilerinden ikmal yapmama" yükümlülüğüne aykırı değildir. Fakat bayilik lisansının sona ermemesi için aynı dağıtıcıyla yapılan yeni bayilik sözleşmesinin önceki sözleşmenin sona ermesinden itibaren üç ay içerisinde EPDK'ya sunulması gerekir. Bayilerin dağıtıcıları ile yapacakları tek elden satış sözleşmesine göre bayilik faaliyetini yürüteceği Kanunda açıkça belirtilmiştir. Dolayısıyla bayilik sözleşmesi sona ermiş kişinin yukarıda belirtilen nitelikleri taşıyan bir bayilik sözleşmesi yaparak sözleşmesini yenilemesi gerekir. Bayi, sözleşmesi yenilenmeden lisansına kayıtlı dağıtıcıdan dahi otogaz temin etmemelidir.

LPG otogaz istasyonundaki eski dağıtıcıya ait belirtileri kim, ne kadar süre içerisinde kaldırmalıdır?

Bayilik sözleşmesinin süresinin bitmesi ve yeni dağıtıcıyla sözleşme yapılması halinde bayi öncelikle lisansında dağıtıcı tadilini yaptırır. Sonrasında sözleşme yaptığı yeni dağıtıcının ürünlerini pazarladığı anlaşılacak şekilde faaliyetine devam eder. Bayi en geç bir ay içinde eski dağıtım şirketi ile ilgili tüm belirtileri kaldırmakla yükümlüdür.

Dağıtım şirketinin faaliyeti geçici olarak durdurulur veya lisansı iptali edilirse bayi nasıl hareket edecektir?

LPG otogaz bayileri, bayisi oldukları LPG dağıtıcısının lisansının iptal edilmesi hâlinde, sözleşmenin feshini beklemeksizin lisans sahibi başka bir dağıtıcı ile sözleşme imzalayabilirler. LPG otogaz bayileri, bayisi oldukları dağıtıcının faaliyetinin geçici olarak durdurulması hâlinde ise, dağıtıcının yeniden faaliyete geçmesini beklemeksizin, faaliyetinin geçici olarak durdurulduğu süre ile sınırlı olmak ve Kuruma bilgi vermek kaydıyla lisans sahibi başka bir dağıtıcıdan LPG temin edebilirler.

Kullanıcıya verilen zarar ve hasarları nasıl tazmin edilecektir?

Teknik düzenlemelere uygun olmayan LPG ikmali nedeniyle kullanıcıya verilen zarar ve hasarların tazmini hususu, kullanıcıların muhatap olduğu lisans sahibi gerçek ve tüzel kişilerin lisanslarında ve sözleşmelerinde yer alır. Teknik düzenlemelere uygun olmayan LPG ikmal edenler tüketiciye verdikleri zarar ve hasarları tazmin etmekle yükümlüdür. Zarar ve hasarların tazmini hususunda taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklar Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu çerçevesinde tüketici hakem heyetleri veya tüketici mahkemelerince çözülür.

Kullanıcıya eksik LPG teslimi halinde bayinin sorumluluğu nedir?

Bayi, LPG'nin temini ve satışına yönelik kantar, pompa, sayaç vb. donanımın bakım, ayar ve muayenesini, Ölçüler ve Ayar Kanununa dayanılarak çıkarılan diğer mevzuatta belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapacaktır. Ayrıca bu amaçla rapor tutmak ve bu raporları muhafaza etmekle de yükümlüdür. Kantar, pompa ve sayaç ayarlarının bozuk olması veya ölçüm birimlerine ilişkin kurallara aykırılık nedeniyle LPG tesliminin eksik yapıldığının tespiti halinde, bayi tespit edilen miktar çerçevesinde talep edilecek zarar ve ziyanı ödemekle yükümlü olur.

EPDK, LPG üzerindeki vergilere veya LPG fiyatlarına müdahale edebilir mi?

Vergi, resim ve harçlara ilişkin konularda diğer mercilerce yapılacak düzenleme çalışmaları hakkında EPDK'nın haberdar edilmesi ve çalışmalara iştirakinin sağlanması Kanunen zorunlu tutulmamıştır. Dolayısıyla EPDK'nın LPG fiyatları üzerindeki vergilere müdahale etme yetkisi yoktur. Ancak, LPG piyasasında faaliyetleri veya rekabeti engelleme, bozma veya kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran veya doğurabilecek nitelikte anlaşma veya eylemlerin piyasa düzenini bozucu etkiler oluşturması halinde, gerekli işlemlerin başlatılmasıyla birlikte, her seferinde iki ayı aşmamak üzere, faaliyetlerin her aşamasında, bölgesel veya ulusal düzeyde uygulanmak için taban ve/veya tavan fiyat tespitine ve gerekli tedbirlerin alınmasına EPDK yetkilidir.

Kilometre tahdidi nedir?

Kilometre tahdidi, şehir içi veya şehirlerarası trafiğe açık yollarda aynı istikamette iki LPG otogaz istasyonu arasındaki, Kurul tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirlenecek asgari mesafedir. İmar planında 01/01/2005 tarihinden sonra LPG istasyonu alanı olarak tanzim edilmiş yerler için yapılan başvurularda, şehirlerarası yolların üzerindeki LPG istasyonları arasında on kilometrelik mesafenin, şehir içi yolların üzerindeki LPG istasyonları arasında bir kilometrelik mesafenin aranması gerekmektedir.

Asgari mesafe tespit tutanağı nedir?

Asgari mesafe tespit tutanağı; aynı yol üzerinde önceki ve sonraki en yakın LPG istasyonları arasındaki mesafenin metre cinsinden tespitinin yapıldığı, EPDK hitaplı, imzalı ve resmi mühürlü belgedir. LPG otogaz bayilik lisansı başvurularında bu belgenin aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

Kilometre tahdidine ilişkin uygulama esasları nelerdir?

LPG istasyonları arasındaki asgari mesafe kısıtlaması uygulamalarında,

 1. İstasyonun üzerinde bulunduğu yol isminin veya yol kodunun değil, yön esasının dikkate alınması;
 2. Şehirlerarası yolların üzerindeki LPG istasyonları arasında on kilometrelik mesafenin aranması,
 3. Şehir içi yolların üzerindeki LPG istasyonları arasında bir kilometrelik mesafenin aranması,
 4. Şehir içi yollar ile şehirlerarası yolların kesiştiği kesimlerde yer alan istasyonlar arasında en az bir kilometrelik mesafenin bulunması,
 5. Şehir içi yollar ile şehirlerarası yolların yukarıda açıklanan hususlar dikkate alınarak birbirlerinden ayrı olarak değerlendirilmesi,
 6. İçerisinde otogaz satışı yapılan akaryakıt istasyonlarının da LPG otogaz istasyonu olarak dikkate alınması gerekmektedir.

Ayrıca, LPG istasyonları arası asgari mesafeye ilişkin işlem ve ölçümlerde LPG istasyonları kendi aralarında değerlendirmeye tutulmakta olup, akaryakıt istasyonları değerlendirmede göz önüne alınmamaktadır. Kilometre tahdidine ilişkin hükümlerin uygulanmasında; şehir içi yol, belediye (veya büyükşehir belediye) mücavir alan sınırları içinde kalan tüm karayollarını, şehirlerarası yol, şehir içi karayolları dışında kalan tüm karayollarını (erişim kontrollü yollar, devlet yollarlı il yolları, köy yolları, vb.), aynı yön ibaresi ise, bölünmüş olsun veya olmasın yolun gidiş veya geliş yönünü ifade etmektedir.

Asgari mesafe tespit tutanağı düzenlemek ve bu husustaki şikâyetleri değerlendirmekle yetkili idari makamlar hangileridir?

Asgari mesafe tespit tutanağı düzenlemekle yetkili ve görevli idari makamlar, belediye sınırları ve mücavir alanlar dışı ile kanunlarda münhasıran il özel idaresine yetki verilen hususlarda il özel idaresi; büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içinde büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu konularda büyükşehir belediyesi, bunların dışında kalan hususlarda büyükşehir ilçe veya ilk kademe belediyesi; belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye ve organize sanayi bölgesi sınırları içinde organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğidir. Asgari mesafe tespit tutanağına ilişkin tüm ihbar ve şikâyetlerin, asgari mesafe tespit tutanağını düzenleyen yetkili idari makam nezdinde yapılması gerekmektedir. Eğer şikâyete ilişkin idari başvurudan sonuç alınamazsa, söz konusu işlemden menfaati ihlal olanların İçişleri Bakanlığından veya adli makamlardan hukuka aykırılığın giderilmesini talep etmeleri gerekmektedir. İdari veya adli makamlar tarafından bir aykırılığın tespit edilip Kurumumuza bildirilmesi halinde gerekli işlemler Kurumumuz tarafından yapılacaktır.

Kilometre tahdidi uygulamaları için EPDK'dan münferit görüş alınması gerekir mi?

Kanun uyarınca EPDK'nın kilometre tahdidi konusunda genel düzenleyici kararlar almak dışında, istasyonların kurulacağı alanlar hakkında münferiden değerlendirme yapmak ve görüş vermek gibi bir görevi bulunmamaktadır. Dolayısıyla LPG otogaz istasyonları arasındaki kilometre tahdidi uygulamasına yönelik tüm hususların ilgili mevzuatının esas alınması suretiyle yetkili mahalli idarece değerlendirilmesi gerekir. EPDK'ya harita ve planlar gönderilerek, belirli bir istasyon yerinin kilometre tahdidi bakımından uygun olup olmadığına ilişkin sorular yöneltilmemelidir.

EPDK'nın kilometre tahdidini arttırma veya kaldırma yetkisi var mıdır?

Kanun uyarınca, akaryakıt ve LPG istasyonları arasındaki mesafeler, aynı yönde olmak üzere, şehirlerarası yollarda on kilometreden, şehir içi yollarda bir kilometreden az olmamak üzere Kurul tarafından çıkarılan ve 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelikle düzenlenmiştir. Dolayısıyla mevcut yasal durum dikkate alındığında EPDK'nın kilometre tahdidine esas mesafeleri arttırma yetkisi bulunmakla birlikte, bu mesafeleri azaltma yetkisi mevcut değildir. Kanun'daki hükümlere ilişkin düzenleme veya değişiklik yapılıp yapılmaması konusu ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve yetki sahasındadır.

Kilometre tahdidinde dikkate alınacak şehir sınırları ile birbirine komşu mahalli idarelerin yapması gereken işlemler hakkında hangi bilgiler verilebilir?

Büyükşehir belediyelerinde büyükşehir belediyesinin diğer belediyelerde ise belediyenin mücavir alan sınırı şehir sınırı olarak kabul edilmektedir. Buna göre belediye/büyükşehir belediye mücavir alan sınırları içindeki tüm trafiğe açık karayolları şehir içi yoldur. Belediye/büyükşehir belediye mücavir alanı dışındaki tüm trafiğe açık karayolları şehirlerarası yoldur. Karayolunun erişim kontrollü yol, devlet, il veya köy yolu olması kilometre tahdidine ilişkin değerlendirmeleri etkilemez. Birbirine komşu iki belediyenin/büyükşehir belediyesinin yetki sahasında bulunan LPG otogaz istasyonları şehir içi yol üzerinde sayılır. Çünkü iki şehrin birbirine komşu olması bu belediyelere asgari mesafe kısıtlamasına ilişkin Kanun hükmüne aykırı imar düzenlemesi ve idari işlem yapma yetkisi vermemektedir. Benzer şekilde, şehirlerarası yol üzerinde ve il sınırına on kilometreden daha yakın bir noktaya LPG otogaz istasyonu kurulmak istenmesi halinde ilgili il özel idaresinin karayolunun komşu il dâhilinde kalan kısmı hakkında bilgi almalıdır. Dolayısıyla bu durumdaki LPG otogaz istasyonları arasında da en az bir veya on kilometre mesafenin bulunduğu yeni LPG otogaz istasyonunun kurulacağı belediye başkanlığınca/büyükşehir belediye başkanlığınca veya il özel idaresince kontrol edilmelidir.

Kilometre tahdidi hükümlerine uygunluğun sağlanmasında öncelik hangi yere aittir?

Aynı yol üzerinde birden çok LPG otogaz istasyonu için yapı ruhsatı başvurusu varsa, yetkili mahalli idare önceliği imar planında LPG otogaz istasyonu alanı olarak ilk onaylanan yere vermelidir. Bunun dışında kalan başvuru yapılması, yol geçiş izni vb. belgeler alınması gibi durumlar kazanılmış hak olarak kabul edilmemelidir. İmar planı onayı işlemleri süren birden çok başvurunun hangisine öncelik verileceğinin belirlenmesi ise onay makamı olan yetkili mahalli idarenin takdirindedir.

Faal olmayan bir LPG otogaz istasyonu kilometre tahdidinde dikkate alınır mı?

Halen faal olmamasına rağmen; tapu, yapı kullanma izni veya İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına kullanım amacı olarak "LPG otogaz istasyonu" yazılmış yapıların yetkili idarelerce istasyonlar arası asgari mesafe ölçümü yapılırken faal istasyon gibi dikkate alınması gerekir. Dolayısıyla faal olmayan istasyonların yakınında, kilometre tahdidine şartına aykırı olarak LPG otogaz istasyonu inşasına izin verilmemelidir.

LPG piyasasında kimler lisans başvurularında İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ibraz etmek zorundadır?

Sıvılaştırılmış Petrol Gazlan (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği uyarınca, LPG otogaz bayilik Lisansı için; "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre verilmiş işyeri açma ve çalışma ruhsatının noterden tasdikli suretinin Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, LPG Dağıtıcı, LPG Depolama, LPG Tüpü İmalatı ile LPG Tüpü Muayene Tamir ve Bakım lisanslarına başvuracak gerçek ve tüzel kişilerin tesisleri ile ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre durumlarına uygun olarak alınan işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının da noterden tasdikli suretlerini Kuruma ibraz etmeleri şarttır.

Lisans başvurularında İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin hangi hususlara dikkat edilmelidir?

LPG otogaz bayilik lisansı başvurularında ibraz edilen işyeri açma ve çalışma ruhsatlarında (daha önceki adıyla gayri sıhhi müesseselere ait açılma ruhsatı), ruhsat sahibinin adı veya unvanı ile başvuru sahibinin adı veya unvanı birebir aynı olmalı, tarih ve sayı, tesisin kaçıncı sınıf olduğu, yapacağı işin türü ya da faaliyet konusunun "LPG otogaz satış istasyonu" olduğu hususu belirtilmelidir. LPG otogaz bayilik lisansına başvuracak gerçek ve tüzel kişilerin Kuruma ibraz edecekleri işyeri açma ve çalışma ruhsatlarındaki istasyon adresi ile asgari mesafe tespit tutanağındaki adresinin ve dağıtıcıları ile o istasyon için yapacakları bayilik sözleşmelerindeki istasyon adresinin aynı olması gerekmektedir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarında; tesisin ada, pafta, parsel bilgileri ile tesisteki depolara ilişkin kapasite bilgilerinin bulunması zorunludur.

İşyeri açma ve çalışma ruhsatını düzenlemek ve bu husustaki şikâyetleri değerlendirmekle yetkili idari makamlar hangileridir?

İşyeri açma ve çalışma ruhsatını vermeye yetkili idareler, 10.08.2005 tarihli İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte, "Belediye sınırları ve mücavir alanlar dışı ile kanunlarda münhasıran il özel idaresine yetki verilen hususlarda il özel idaresi; büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içinde büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu konularda büyükşehir belediyesi, bunların dışında kalan hususlarda büyükşehir ilçe veya ilk kademe belediyesi; belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye ve organize sanayi bölgesi sınırları içinde organize sanayi bölgesi tüzel kişiliği" olarak saptanmıştır. İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin tüm ihbar ve şikâyetlerin, işyeri açma ve çalışma ruhsatını düzenleyen yetkili idari makam nezdinde yapılması gerekmektedir. Eğer şikâyete ilişkin idari başvurudan sonuç alınamazsa, söz konusu işlemden menfaati ihlal olanların İçişleri Bakanlığından veya görevli adli makamlardan hukuka aykırılığın giderilmesini talep etmeleri gerekmektedir. İdari veya adli makamlar tarafından bir aykırılığın tespit edilip Kurumumuza bildirilmesi halinde gerekli işlemler Kurumumuz tarafından yapılacaktır. Kurumumuzun, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının düzenlenmesi hakkında, değerlendirme yapmak ve görüş vermek gibi bir görev ve yetkisi ise bulunmamakta olup, bu yetki ve görev İçişleri Bakanlığı'na aittir.

LPG otogaz istasyonlarının ruhsatlandırılmasında dikkate alınacak standartlar nelerdir?

Yetkili idari makamlar ruhsatlandırma işlemlerini, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği başta olmak üzere ruhsatlandırmaya esas mevzuat hükümleri ve mecburi standart haline gelen TS 11939 ve TS 12820 standartlarını da göz önünde bulundurarak yapmak zorundadırlar.

İşletmecisi değişen LPG otogaz istasyonlarının İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarıyla ilgili hangi işlemler yapılır?

Ruhsatta belirtilen faaliyet konusu ve adresin değişmemesi kaydıyla işyerinin devredilmesi halinde, devralan kişinin başvurusu üzerine dosyadaki bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle yeni işletmeci adına tekrar İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Ruhsatı düzenlenir. İşyerinin başka bir adrese nakledilmesi halinde ise yeniden ruhsatlandırılması esastır. Ruhsatın yenilenmesi veya intibakı gereken hallerde yetkili mahalli idareye en geç üç ay içinde müracaat edilmesi zorunludur. Bayilik lisansına kayıtlı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı bilgilerinde değişiklik olursa, yeni ruhsat suretinin EPDK'ya ibrazı suretiyle lisansın tadil ettirilmesi gerekir.

Numaralandırma çalışmasından kaynaklı ruhsat değişikliğinde lisans tadil edilir mi?

Mahalle, cadde, sokak ve benzeri yerlerin isim veya numaralarının değişmesi nedeniyle aynı işyeri için yeni İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenmez. Yetkili idare İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatında yer alan bilgileri günceller. Bu durumda lisansa kayıtlı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı bilgilerinde değişiklik olursa, yeni ruhsat suretinin EPDK'ya ibrazı suretiyle lisansın tadil ettirilmesi gerekir. Mahalle, cadde, sokak ve benzeri değişiklikler nedeniyle yapılan bu gibi güncellemelerden kaynaklanan lisans tadillerinde lisans tadil bedeli alınmamaktadır.

EPDK'nın LPG otogaz istasyonlarındaki araç temizlik, market gibi bölümlerin nitelikleri ve işletilmesiyle ilgisi var mıdır?

LPG otogaz istasyonlarında araç temizlik, market, lokanta, dinlenme tesisi gibi kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bölümler bulunabilmektedir. Ancak, bu bölümlerin nitelikleri ve işletim faaliyetleri EPDK'nın görev ve yetki sahası dışındadır. Böyle yerler İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını veren yetkili idarenin denetimine tabidir. Dolayısıyla belirtilen yerlere ilişkin her türlü müracaat ruhsatı veren mahalli idareye yapılmalıdır.

Adi şirket ortaklarında değişiklik olursa bayilik lisansıyla ilgili yapılacak işlem nedir?

Adi şirket oluşturan birden fazla gerçek kişiye verilmiş lisanslar mevcuttur. Adi şirketlerde ortaklarından birinin ayrılması, yeni ortak alınması veya ortaklığın dağılması halinde adi şirket yapısı değişir. Bu hallerde mevcut lisansın sona erdirilmesi ve güncel ortaklık yapısına uygun yeni lisans alınması gerekir.

Lisans sahibini temsil ve ilzama yetkili şahıslarda veya bunların yetkilerindeki değişiklikler bildirilecek midir?

Yetkisiz kişilerin EPDK nezdinde lisans sahibini bağlayıcı işlemler yapmasının önlenmek amacıyla lisans sahipleri, kendilerini temsil ve ilzam etmekle yetkili kişilerin isminde, yetki süresinde ya da kapsamında değişiklik olursa durumu bir yazıyla EPDK'ya bildirmelidirler. Yazının ekinde bayinin güncel imza sirkülerinin noter tasdikli suretinin bulunması da gerekmektedir.

Şirketlerin birleşmesi halinde bayilik lisanslarıyla ilgili ne gibi işlemler yapılır?

Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde birleşme işlemi kesinleştikten sonra kalan yahut yeni kurulan şirket, ortadan kalkan şirketlerin yerine geçer. Bunların bütün hak ve borçları, kalan veya yeni kurulan şirkete geçer. Şirketlerin birleşmesinden yeni bir şirket meydana gelmişse, durumun ayrıca ticaret siciline tescili ve ilanı gerekir. Şirketlerden biri diğerini devir almış ise ortadan kalkan şirketin bayilik lisansının sona erdirilmesi ve kalan şirkete lisans verilmesi icap eder. Tüm şirketlerin yerine yeni bir şirket kurulmuş ise ortadan kalkan tüm şirketlerin lisanslarının sona erdirilmesi ve yeni şirkete lisans verilmesi gerekir.

Şirket türünün değişmesi halinde bayilik lisansının tadili gerekir mi?

Ticaret şirketleri kollektif, komandit, anonim veya limited şirket türünde kurulabilir. Bir ticaret şirketi türünün diğer bir ticaret şirketi türüne çevrilmesi kanunda aksine hüküm olmadıkça, yeni türe ait kuruluş usulüne tabidir. Böylece yeni türe çevrilen şirket eskisinin devamıdır. Tür değiştiren şirket, lisansına kayıtlı unvanın tadili için EPDK'ya başvuracaktır.

Tüzel kişinin unvanı veya gerçek kişinin adı değişirse hangi işlemler yapılır?

Tüzel kişinin ticari unvanı veya gerçek kişinin adı değiştiğinde, unvanı veya adı değişen kişi, lisansına kayıtlı unvanın tadili için EPDK'ya başvuracaktır. Aksi takdirde, unvan tadili yapılmamış kişinin diğer başvuruları ve lisans tadil talepleri sonuçlandırılamaz.

Fabrika, şantiye gibi yerlerde LPG otogaz ikmali yapılması mümkün müdür?

İlgili mevzuat kapsamında LPG otogaz ikmali sadece LPG otogaz bayilik lisansı olan LPG otogaz tesislerinde yapılabilmekte olup, fabrika, şantiye gibi yerlerde LPG otogaz ikmali yapılması mümkün değildir.

LPG otogaz bayilik lisansı sahipleri (ihale, pazarlık vs) suretiyle dökme gaz satışı yapabilir mi?

Kullanıcılara dökme LPG satış ve ikmali faaliyeti LPG dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından yerine getirilebilmekte olup, LPG otogaz bayilik lisansı sahipleri hiçbir surette kullanıcılara dökme gaz satışı faaliyetinde bulunamazlar.

İlgili mevzuat uyarınca lisans başvuru işlemlerinde Kuruma hangi sigorta poliçelerinin ibraz edilmesi gerekmektedir?

5307 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendinde, bu Kanuna göre faaliyette bulunanların zorunlu sigorta yükümlülüğü kapsamında bulunan tesis ve/veya faaliyetlere zorunlu sigorta ile birlikte malî mesuliyet sigortası yaptırmakla yükümlü olduğu düzenlenmiş olup, 13 üncü maddesinde ise "Lisans kapsamında yürütülen faaliyetler için sigorta yaptırılması zorunludur. Bakanlar Kurulu kararıyla sigorta kapsamından muaf tutulacak faaliyetler belirlenebilir. Sigorta kapsamına alınacak varlık çeşitlerinin belirlenmesi ile bunların tâbi olacağı sigorta kolları ve muafiyet tanınan hususlar, yönetmelikle düzenlenir." hükmüne yer verilmiştir. Bu düzenlemeye paralel olarak, 02.09.2010 tarih ve 2752 sayılı Kurul Kararıyla LPG piyasasına ilişkin olarak yapılan lisans başvurularında poliçe suretinin ibrazı zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda, 02.09.2010 tarihinden sonra yapılan tüm lisans başvurularında 21/01/2010 tarihli ve 2010/190 sayılı Kararnamenin eki Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Karar uyarınca tespit ve ilan edilen, Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimat'ta yer alan tarifedeki miktarlardan az olmamak üzere düzenlenmiş "Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası"na ait poliçe suretinin Kuruma ibraz edilmesi zorunludur. LPG dağıtıcı lisansı ve LPG depolama lisansı sahipleri tesislerini ve LPG'yi tüm risklere karşı sigortalamakla ve lisans başvurusu sırasında ilgili sigorta poliçesini Kuruma ibraz etmekle yükümlüdürler. LPG dağıtıcı lisansı sahipleri, kusurları olsun veya olmasın, doldurdukları tüplerin kullanılmak üzere bulundukları yerlerde infilakı, gaz kaçırması veya yangın çıkarması sonucu üçüncü kişilerin uğrayacakları maddi ve bedeni zararlara karşı tüp gaz sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadırlar. Her ne kadar lisans tadil başvurularında zorunlu sigorta poliçe suretleri talep edilmese dahi, piyasada faaliyet gösteren tüm lisans sahipleri 5307 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendi uyarınca bu sigortaları yaptırmak ve yapılacak denetimlerde yetkili personele zorunlu sigorta poliçelerini ibraz etmekle yükümlüdürler.

Kuruma ibraz edilmesi gereken Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortasına ilişkin poliçeler düzenlenirken hangi hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir?

Tüm lisans sahipleri tarafından yaptırılması zorunlu olan "Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası" asgari teminat hadleri, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 13 üncü maddesine istinaden yürürlüğe konulan, 21/1/2010 tarihli ve 2010/190 sayılı Kararnamenin eki Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Karar uyarınca tespit ve ilan edilen, Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimat'ta yer alan tarifedeki meblağlardan düşük olamayacaktır. Söz konusu sigorta poliçesinde, tesisin veya işletmenin faaliyet konusunun belirtilmesi yeterli olmayıp, sigorta veya risk konusunun "LPG (sıvılaştırılmış petrol gazları)" olduğu hususu açıkça belirtilmelidir. Ayrıca, lisans sahibinin lisans bilgileri ile sigorta poliçesinde yer alan tesis ve işletme bilgileri birbiriyle uyumlu olmalı; sigorta sürelerine dikkat edilerek, sigorta tarihleri arasında boşluk olmaması sağlanmalıdır.

LPG piyasasına ilişkin sorumlu müdür uygulaması nasıldır?

İlgili mevzuat uyarınca, dolum tesisi ve otogaz istasyonlarında sorumlu müdür çalıştırılması zorunludur. 08.12.2010 tarih ve 2908/b sayılı Kurul Kararıyla LPG piyasasına ilişkin olarak yapılan LPG otogaz bayilik ve LPG dağıtıcı lisansı başvurularında sorumlu müdür sözleşmesinin ibrazı zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda, 08.12.2010 tarihinden sonra yapılan tüm LPG otogaz bayilik ve LPG dağıtıcı lisansı başvurularında sorumlu müdür sözleşmesinin Kuruma ibraz edilmesi zorunludur. Her ne kadar lisans tadil başvurularında sorumlu müdür sözleşmesi talep edilmese dahi, piyasada faaliyet gösteren tüm LPG otogaz bayilik ve LPG dağıtıcı lisansı sahipleri ilgili mevzuat uyarınca sorumlu müdür sözleşmesi yapmak ve yapılacak denetimlerde yetkili personele bu sözleşmeleri ibraz etmekle yükümlüdürler.

Kimler sorumlu müdür olabilir?

Sorumlu müdür olacak kişilerde;

 1. Dolum tesisleri için;

  Çevre, endüstri, enerji sistemleri, kimya, makine, mekatronik, petrol ve doğalgaz mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya 15/2/1954 tarihli ve 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun kapsamında kimyager unvanını almış olmak veya diğer bölümlerden mezun olmakla beraber çevre, elektrik, endüstri, enerji sistemleri, inşaat, kimya, makine, petrol ve doğalgaz mühendisliği veya kimya dalında en az yüksek lisans yapmış olmak,

 2. LPG otogaz istasyonları için;

  Meslek yüksekokullarının kimya teknolojisi, elektronik teknolojisi, makine, mekatronik, elektrik, enerji tesisleri işletmeciliği, doğalgaz ve tesisatı teknolojisi, gaz ve tesisatı teknolojisi, rafineri ve petro-kimya teknolojisi programlarından veya teknoloji veya mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun kapsamında kimyager unvanını almış olmak veya diğer bölümlerden mezun olmakla beraber mühendislik veya kimya dalında en az yüksek lisans yapmış olmak,

 3. İlgili mevzuatta öngörülen eğitimi başarıyla bitirmek,
 4. Sorumlu müdür sertifikası sahibi olmak,
 5. Görevin gereklerini yerine getirmesini engelleyecek sağlık engeli bulunmamak,

şartları aranır.

Lisans sahibi gerçek kişilerin, kendi lisanslı tesislerinde sorumlu müdürlük görevinde bulunmaları mümkün değildir.

Sorumlu müdür sözleşmesinin yapılması ve sona ermesi nasıl olur?

Sorumlu müdür sözleşmesinin yazılı olarak yapılması zorunludur.

Sözleşme süresi, çalışma saatleri ve ilgili mevzuata aykırı olmamak üzere sorumlu müdürün hak, yetki, yükümlülük ve sorumluluklarının neler olduğu hususları sözleşmede açıkça düzenlenir.

Sorumlu müdürün ilgili mevzuatta tanımlanan hak, yetki, yükümlülük ve sorumlulukları sözleşme ile daraltılamaz.

Sözleşme süresi bir yıldan az, beş yıldan çok olamaz.

Sorumlu müdür sözleşmesi;

 1. Sorumlu müdür sertifikasının yenilenmemesi, iptal edilmesi, süresinin sona ermesi veya,
 2. Tarafların karşılıklı anlaşması,

hallerinde kendiliğinden sona erer.

Sorumlu müdür sözleşmesi ayrıca, sözleşmenin taraflarından her biri tarafından, karşı tarafa en az bir ay önceden haber vermek şartıyla, tek taraflı olarak sona erdirilebilir.

Sözleşmenin sona erdirilmesine ilişkin bildirim iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla yapılır.

Bu hallerin gerçeklemesi halinde lisans sahibi, bir ay içerisinde yeni bir sorumlu müdür sözleşmesi yapmak zorundadır.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim Ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinin 16.12.2012 tarih ve 28499 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin, halen birden fazla tesiste görev alan sorumlu müdürler ile birden fazla tesiste çalış

Sıvılaştırılmış petrol gazları piyasasında faaliyette bulunan lisans sahipleri ve sorumlu müdürler, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde, yani 16.12.2013 tarihine kadar durumlarını bu Yönetmeliğe uygun hale getirmek zorundadırlar. Dolayısıyla, bu sorumlu müdürler bu sürenin sonuna kadar birden fazla tesiste çalışabilecekler; ancak, bu sözleşmeleri sona ermeden, başka bir LPG otogaz bayilik lisansı sahibi ile yeni bir sözleşme yapamayacaklardır.

Yukarıda belirtilen durum dışında, 16.12.2012 tarih ve 28499 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim Ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinin hükümlerinin uygulanmasına ne zaman başlanacaktır?

Söz konusu Yönetmelik yayınlanmasıyla beraber yürürlüğe girmiş olup, sorumlu müdür sözleşmesi daha önce imzalanmış olsa dahi, yukarıda belirtilen durum dışında; sorumlu müdür çalıştırma zorunluluğu, sorumlu müdür olacak kişilerde aranacak şartlar, sorumlu müdürlerin sorumluluk, hak, yetki ve yükümlülükleri ile sorumlu müdür sözleşmesinin yapılması ve sona ermesi hususları 16.12.2012 tarihi itibariyle, 16.12.2012 tarih ve 28499 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim Ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğine tabi olacaktır.