Ölçü aletlerinin periyodik muayenesine ilişkin duyuru

Ölçü aletlerinin periyodik muayenesine ilişkin duyuru

20 Ocak 2016

Değerli Bayilerimiz,

Bilindiği gibi Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği’nin 9. Maddesi uyarınca akaryakıt ölçek ve sayaçları ile likit petrol gazı (LPG) sayaçlarının periyodik muayenelerinin iki yılda bir yapılması gerekmektedir.

Periyodik muayenenin hesaplanmasında damgalanan yıl esas alınıyor

Yine aynı yönetmeliğin 9. maddesi uyarınca, periyodik muayeneleri sonucunda uygun bulunan ölçü ve ölçü aletleri, “Ölçü ve Ölçü Aletleri Damga Yönetmeliği”nde belirtildiği şekilde damgalanıyor. Damganın üzerinde damgalandığı yılın son iki rakamı bulunuyor. Yönetmelik kapsamındaki ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayene süresinin hesaplanmasında damgalandığı yıl esas alınıyor ve yıl içerisinde hangi tarihte damgalanmış olursa olsun damgalandığı yıl birinci yıl olarak sayılıyor. Kalan bir yıllık süre, damgalandığı yılı takip eden yıldan itibaren hesaplanıyor. Örneğin; Haziran 2014 yılında damgalanmış bir sayacın, tekrar damgalanması gereken tarih en geç 2016 yılının Şubat ayının son günü.

Müracaatların Şubat ayının son gününe kadar yapılması gerekiyor

Aynı yönetmeliğin 6. Maddesi uyarınca damga süresini doldurmuş ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri için ilgililerce, sürenin dolduğu yılı izleyen yılın Şubat ayının son gününe kadar, Bakanlık Ölçüler ve Ayar Teşkilatı veya Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarına müracaat edilmesi ve müracaat edildiğini gösteren bir belgenin alınması gerekiyor. Söz konusu belgenin, ölçü aletinin muayenesi yapılıncaya kadar muhafaza edilmesi ve gerektiğinde ilgililere ibraz edilmesi aynı mevzuatın yapılması gereken diğer bir hükmü. Posta ile yapılacak müracaatlarda, postadaki gecikmeler dikkate alınmıyor. Dolayısıyla müracaatın süresi içinde ilgili birime ulaştırılmış olması gerekiyor.

Periyodik muayenesi yaptırılmayan her bir ölçü aleti için bin lira ceza kesiliyor

Öte yandan, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’nun İdari Cezalar başlıklı 15. Maddesinin c fıkrası, “Damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi dolmuş ölçü aletini kullanan kişiye, bin Türk Lirası idari para cezası verilir. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.” hükmünü amirdir.

Akaryakıt istasyonlarında her tabanca bir ölçü aleti olarak nitelendirilmektedir. Bunun sonucunda, periyodik muayene süresini geçirmiş istasyonlarda çok ciddi boyutta cezalarla karşılaşılması söz konusu olmaktadır. Bunun önlenmesi için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde Sendikamızca müteaddit defa başvuru yapılmış olup, en son 6 Ocak 2016 tarihinde bir örneği ilişikte olan başvuru ile bu cezaların makul seviyelere çekilmesi teklifinde bulunulmuştur.

Bayilerimize önemle duyurulur.

PÜİS Genel Merkezi