BAYİLERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU: TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ YÖNERGESİ YAYINLANDI

BAYİLERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU: TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ YÖNERGESİ YAYINLANDI

16 Haziran 2019

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge, 11 Haziran 2019 tarihli ve 44011 sayılı Bakanlık makam olur ile yürürlüğe girdi.

GEÇERLİLİK SÜRESİ 5 YIL OLAN FAALİYET BELGELERİNİN YENİLENME SÜRECİ BAŞLADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının mevzuatı gereğince 2014 yılında alınan ve 5 yıllık geçerliliği olan Tehlikeli Madde Faaliyet Belgelerinin süreleri bu yıl içinde alınan tarihe bağlı olarak sona eriyor. Bayilerimizin belgelerindeki geçerlilik tarihlerini kontrol etmeleri ve süre bitiminden önce Bölge Müdürlüklerine başvurarak belgelerini yenilemeleri gerekiyor.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi süresi 31.12.2019’dan sonra bitenler TMGDK Raporunu 2019 yılının sonuna kadar ibraz edecek.

BAŞVURU YAPMADAN ÖNCE TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ RAPORU ALINMASI GEREKİYOR

Bayilerimizin öncelikle hizmet aldıkları Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşundan (TMGDK) Faaliyet Alanı Raporu almaları gerekiyor.  Bu rapor işletme sahibi (bayi), Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) ve TMGDK şube sorumlusu tarafından karşılıklı imzalanacak.

2 BİN LİRA CEZASI VAR

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almamanın cezası 2 bin lira.

BAYİLERİMİZ BİLGİ ALMAK İÇİN SENDİKAMIZA BAŞVURABİLİRLER

Yayınlanan yönergeye göre, faaliyet belgesi başvurusunda bulunmak için bayilerimizin hizmet aldıkları Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarından Faaliyet Alanı Raporu almaları gerekiyor.

Bayilerimiz ileride herhangi bir sorun yaşamamak için Faaliyet Alanı Raporu almadan ve belge yenilemek için bölge müdürlüğüne müracaat etmeden önce Sendikamıza başvurabilirler.  

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Bayilerimizin Faaliyet Raporu almak için aşağıdaki evraklarla bölge müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekiyor.

  1. Başvuru dilekçesi (EK -1), (Birden fazla vergi numarasına sahip kamu kuruluşlarında varsa Genel Bütçe Vergi Numarası belirtilecektir.)
  2. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşundan (TMGDK) alınan Faaliyet Alanı Raporu.
  3. İşletmenin unvanını, adresini, iştigalini, temsile yetkili kişilerini, sermayesini, kurucularını ve ortaklarını gösteren en son yayımlanmış olan Ticaret Sicil Gazetesinin aslını www.ticaretsicil.gov.tr adresinden sorgulanarak doğrulanması, adı geçen gazetenin www.ticaretsicil.gov.tr adresinde bulunmaması halinde ise, gazetenin noter onayına gerek duyulmadan kopyasının veya Ticaret Sicil Müdürlüklerinden alınmış işletmenin güncel durumu gösterir yazının ibrazı,
  4. Bu Yönerge kapsamında olan bir işletmenin, Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmamış ve tescil edilmemiş merkezi ticari adresinin haricindeki şube, temsilcilik, bayi, fabrika, imalathane, irtibat bürosu, şantiye, maden ocağı veya atölye ve benzeri işletmelerin merkez ticari adresine ait Ticaret Sicil Gazetesinin kabul edilmesi, bu bentte istenen Ticaret Sicil Gazetesi için bu fıkranın (b) bendinde yer alan hükmün uygulanması,
  5. Kamu kurum ve kuruluş mevzuatlarında kuruluşlarının Ticaret Sicil Gazetesinde tescili ön görülmüş ise, kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili bu fıkranın (b) bendinde yer alan hükmün uygulanması, söz konusu kuruluşlarının kuruluş mevzuatlarında Ticaret Sicil Gazetesi ile ilgili herhangi bir hüküm yok ise, bu hususun başvuru dilekçesinde belirtilmesi,
  6. Tüzel kişiliklerde; unvan, adres, kayıt tarihi, çalışma konusu ve sermayesinin yazılı olduğu son altı ay içerisinde alınmış Ticaret Odası/Sanayi Odası Faaliyet Belgesinin, gerçek kişilerde ise bağlı olduğu Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alınan oda kayıt/faaliyet belgesinin aslı,
  7. Tüzel kişiliklerde temsile ve ilzama yetkili kişileri gösterir imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti, gerçek kişilerde ise imza beyannamesinin aslı veya noter onaylı sureti, işletmenin ortaklarının tamamının yabancı olması halinde, işletme adına başvuru yapan kişinin imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti “Aslı Görülmüştür” yapılarak, imza sirkülerinin veya beyannamelerinin iade edilmesi,
  8. Bu Yönerge kapsamında olan işletmenin, Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmamış ve tescil edilmemiş merkezi ticari adresinin haricindeki şube, temsilcilik, bayi, fabrika, imalathane, irtibat bürosu, şantiye, maden ocağı veya atölye ve benzeri işletmeler için bu fıkranın (d) bendinde istenen belgeler yerine, söz konusu işletmelerin kayıtlı olduğu sendikalardan, odalardan alınmış kayıt veya faaliyet belgesi veya bahse konu işletmeler için herhangi bir kamu kurum ve kuruluşlarından alınmış herhangi bir izin, ruhsat veya çalışanlar için düzenlenmiş Sosyal Güvenlik Kurumu Bildirimi belgesinin ibrazı,
  9. Bu Yönerge kapsamında TMFB alma talebinde bulunan ve “Adi Ortaklık” adı altında kurulup faaliyette bulunan işletmelerin, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen ve her bir ortağa ait bilgi ve belgelere ilave olarak, adi ortaklığa ortak olan gerçek veya tüzel kişilerin noter onaylı olarak “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ve Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin usul ve Esaslar Hakkında Yönerge” kapsamında yükümlülük ve sorumluluğunun müteselsil olarak ortaklar arasında paylaşımının bilgisinin yer aldığı adi ortaklık sözleşmesinin ibrazı.