EPDK Sorumlu müdür uygulama esaslarını yayınladı

EPDK Sorumlu müdür uygulama esaslarını yayınladı

18 Ocak 2014

Bilindiği gibi, EPDK tarafından hazırlanan ve 16.12.2012 tarih ve 28499 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği’ ile daha önce 5 istasyona bakabilen sorumlu müdürlerin yalnızca 1 istasyona bakabilecekleri öngörülmüş ve ayrıca otogaz istasyonlarında çalışan personelin almaları gereken eğitimlere ilişkin hükümler getirilmişti.
EPDK, yönetmeliğin getirdiği bu hükümlere açıklık getirmek amacıyla kurumun internet sitesinde “2013 Yılı LPG Yetkili İşletme Personeli, LPG Yetkili Teknik Personeli ve Sorumlu Müdür Eğitim ve Belgelendirme Uygulama Esasları” başlığı altında bir metin yayınlamıştır. 
Aşağıda tamamı yer alan söz konusu metinde, sorumlu müdürlere ilişkin yer alan bazı hususlar şunlardır:
1. Sorumlu müdür sözleşme süreleri en az 1, en çok 5 yıl olmalıdır.
2. Yönetmelik yayım tarihi olan 16 Aralık 2012 tarihinden önce yapılmış olan sözleşmeler, sözleşme süresi göz önüne alınarak en geç 16 Aralık 2013’ye kadar geçerli olacaktır.
3. Halen sorumlu müdür olarak birden fazla istasyonda faaliyet yürütenlerin sözleşme süreleri 1 yıldan fazla olanlar var ise yönetmelik yayım tarihi itibarı ile bu sözleşmeler, sorumlu müdürlerce belirlenecek sıraya göre bir istasyona düşürülmek üzere, diğerleri sözleşme süresi 16 Aralık 2013’ü geçmemek üzere değerlendirilecektir.
4. Halen sorumlu müdür olarak birden fazla istasyonda faaliyet yürüten ve geçici maddeye dayanarak sözleşme süresinin bitmemesi nedeniyle 16.12.2013 tarihine kadar görevlerini sürdürecek olan sorumlu müdürlerin, bu fesihler nedeniyle ilgili firma ile doğabilecek ihtilafların önlenmesi amacıyla; sözleşme süresine bağlı olmadan ilgili mevzuat gereği sona erdirilecek sözleşmelerle ilgili gerek görev yaptıkları istasyonlara gerekse ilgili odalara söz konusu sözleşme fesih ve gerekçesi hakkında derhal, en geç 16.12.2013 tarihinden makul bir süre önce bildirim ve yazılı beyanda bulunmaları gerekmektedir.
5. Sorumlu müdür sözleşmesinin yazılı olarak yapılması zorunludur. Sözleşme süresi, çalışma saatleri ve ilgili mevzuata aykırı olmamak üzere sorumlu müdürün hak, yetki, yükümlülük ve sorumluluklarının neler olduğu hususları sözleşmede açıkça düzenlenir. Sorumlu müdürün ilgili mevzuatta tanımlanan hak, yetki, yükümlülük ve sorumlulukları sözleşme ile daraltılamaz.
6. Sorumlu müdür sözleşmelerinin noterden yapılması zorunlu olmayıp, uygulanması zorunlu bir sözleşme tip örneği de bulunmamaktadır.

2013 Yılı LPG Yetkili İşletme Personeli, LPG Yetkili Teknik Personeli ve Sorumlu Müdür Eğitim ve Belgelendirme Uygulama Esasları
Bilindiği üzere, 16.12.2012 tarih ve 28499 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinin 7’ nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, “Otogaz istasyonunda ve dolum tesisinde görev yapacak sorumlu müdürlerin TMMOB'a bağlı meslek odaları tarafından düzenlenecek eğitim programlarına katılarak Sorumlu Müdür Sertifikası almaları…zorunludur.” hükmünü, 12’ nci maddesi, “Sorumlu müdür, LPG yetkili teknik personel ve LPG yetkili işletme personeli eğitimi TMMOB’a bağlı odaların şubesinin bulunduğu her ilde yılda altı defadan az olmamak üzere ilgili odalar tarafından planlanır ve her yılın ocak ayında ilan edilir. Eğitimler, uzmanlığı TMMOB tarafından kabul edilen kişilerce verilir. Asgari beş kişilik talep olmaması durumunda eğitim açılması eğitimi düzenleyecek olan TMMOB’a bağlı odaların takdirine bağlıdır. Eğitim konularının güncelliği TMMOB tarafından sağlanır.
Dolum tesisinde görevli sorumlu müdürler tarafından verilecek eğitim belirli bir uygulama takvimine tabi olmayıp, dolum tesisinde görevli sorumlu müdürler tarafından LPG yetkili işletme personeli eğitim programına uymak ve TMMOB’a bağlı meslek odasının bilgisi ve gözetiminde olmak kaydıyla, her zaman yapılabilir. Dolum tesisinde görevli sorumlu müdür tarafından verilen eğitim sonucu LPG Yetkili İşletme Personel Belgesi TMMOB’a bağlı meslek odası tarafından düzenlenir.
TMMOB; sorumlu müdür, LPG yetkili teknik personel ve LPG yetkili işletme personeli eğitimi başvuru şeklini, eğitim ve sınav koşullarını, eğitim süresi ve programını, Sorumlu Müdür-LPG Yetkili Teknik Personel-LPG Yetkili İşletme Personeli Eğitimi ile Sorumlu Müdür-LPG Yetkili Teknik Personel-LPG Yetkili İşletme Personeli Sertifikası ücretlerini, Kurumun uygun görüşünü de alarak, her yıl ocak ayında belirler ve duyurulmasını sağlar.
TMMOB; eğitim ve belgelendirme ile ilgili genel uygulama esaslarını, Kurumun da uygun görüşünü alarak belirler ve duyurulmasını sağlar…” hükmünü amirdir.

Yukarıda açıklanan ilgili mevzuat gereği, eğitim ve belgelendirmeye ilişkin genel uygulama esasları aşağıda açıklanmıştır:
1)LPG Yetkili İşletme Personeli Eğitimi
LPG Yetkili İşletme Personeli eğitimi ve sertifikalarının beş ayrı alt başlık altında düzenlenmesi kararlaştırılmıştır:
a)LPG Dolum Tesisi Dolum ve Boşaltım Personeli
b)LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı)
c)LPG Taşıma Personeli-Tanker Şoförü
d)Tüplü LPG Dağıtım Personeli
e)LPG Tüpü Test ve Muayene Personeli
Eğitim süresi Tüplü LPG Dağıtım Personeli ve LPG Tüpü Test ve Muayene Personeli için 1 gün (6 saat), diğer personel için 2 gün (12 saat) tir.
Eğitim ücretleri 75 TL/gün, tüm belge ücretleri 25 TL olarak belirlenmiştir.
LPG Yetkili İşletme Personeli Sertifikası süresiz olarak düzenlenir. Görevlerini iki yıl boyunca fiilen ifa etmeyenlerin yeniden eğitim alması zorunludur.
2)LPG Yetkili Teknik Personeli Eğitimi
LPG piyasasında LPG tesisat projelendirme ve imalatında görev almak isteyen personelin katılmak zorunda olduğu eğitimdir.
Eğitim süresi 2 gün (12 saat) dür.
Eğitim ücretleri 75 TL/gün, belge ücreti 25 TL olarak belirlenmiştir.
LPG Yetkili Teknik Personel Sertifikasının geçerlilik süresi beş yıldır. Bu beş yıl içinde toplam iki yıl süreyle fiilen görevlerini ifa etmeyenlerin yeniden eğitim alması zorunludur.
3)Sorumlu Müdür Eğitimi
Sorumlu müdür eğitim ve belgelendirmesi iki alt başlık altında düzenlenmiştir.
a)LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdürü
Söz konusu eğitime çevre, endüstri, enerji sistemleri, kimya, makine, mekatronik, petrol ve doğalgaz mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar veya 15/2/1954 tarihli ve 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun kapsamında kimyager unvanını almış olanlar veya diğer bölümlerden mezun olmakla beraber çevre, elektrik, endüstri, enerji sistemleri, inşaat, kimya, makine, petrol ve doğalgaz mühendisliği veya kimya dalında en az yüksek lisans yapmış olanlar başvurabilir.
Bu eğitime başvurmak için, LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür belgesine sahip olmak şarttır.
Eğitimde başarılı olanlara “LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası” düzenlenir.
Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikasının geçerlilik süresi beş yıldır. Bu beş yıl içinde “toplam iki yıl süreyle fiilen görevlerini ifa etmeyenlerin yeniden eğitim alması” zorunludur.
Sertifika ve dolum tesisine ait olan Sözleşme ile ilgili odalara yapılan başvurularda sorumlu müdür tespiti yapılarak dolum tesisine ait bilgileri içeren “LPG Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Belgesi” düzenlenir.
Eğitim süresi 1 gün (8 saat) dür.
Eğitim ücretleri 75 TL/gün, belge ücreti 25 TL olarak belirlenmiştir.
b)LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdürü
Söz konusu eğitime;
- Meslek yüksekokullarının kimya teknolojisi, elektronik teknolojisi, makine, mekatronik, elektrik, enerji tesisleri işletmeciliği, doğalgaz ve tesisatı teknolojisi, gaz ve tesisatı teknolojisi, rafineri ve petro-kimya teknolojisi programlarından mezun olanlar,
- Teknoloji veya mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar,
- 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun kapsamında kimyager unvanını almış olanlar veya,
- Diğer bölümlerden mezun olmakla beraber mühendislik veya kimya dalında en az yüksek lisans yapmış olanlar başvurabilir.
Eğitimde başarılı olanlara “LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası” düzenlenir.
Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikasının geçerlilik süresi beş yıldır. Bu beş yıl içinde “toplam iki yıl süreyle fiilen görevlerini ifa etmeyenlerin yeniden eğitim alması” zorunludur.
Sertifika ve istasyona ait olan Sözleşme ile ilgili odaya yapılan başvurularda sorumlu müdür ataması yapılarak istasyona ait bilgileri içeren “LPG Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdür Belgesi” düzenlenecektir.
Eğitim süresi Mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için 3 gün (24 saat), diğer bölümlerden mezun olanlar için 5 gün (40 saat)tir.
Eğitim ücretleri 75 TL/gün, belge ücreti 25 TL olarak belirlenmiştir.
Genel Uygulama Esasları:

1)Sorumlu müdür, sorumlu olduğu tesisin ilgili mevzuata uygun ve emniyetli şekilde işletilmesinden lisans sahibi ile beraber Kuruma ve diğer kamu kurumlarına karşı sorumludur. Lisans sahibinin ilgili ve diğer mevzuata aykırı olarak sorumlu müdüre verdiği talimatlar sorumlu müdürü sorumluluktan kurtarmaz. Sorumlu müdürün diğer mevzuattan doğan hukuki ve cezai sorumlulukları saklıdır.

2)Yönetmelik yayım tarihi olan 16 Aralık 2012 tarihinden önce geçerli “LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Katılım Sertifikası” bulunan üyeler isteklerine bağlı olarak;
- Dolum Tesisi veya Otogaz İstasyonunda (en fazla bir tesis koşulunu sağlamak kaydıyla) çalışmak üzere başvurabilirler.
- Başvurularına bağlı olarak LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdürü Eğitim Sertifikası düzenlenebilir.
3)Sorumlu müdür kontrol kayıt defterleri LPG otogaz istasyonunda ibraza hazır hale bulundurulur ve emniyetinden lisans sahibi ve sorumlu müdür beraber sorumludur.
4)“Sorumlu müdür kontrol kayıt defteri” ile Sorumlu Müdür SGK kaydı üzerinden yapılacak kontrollerde İstasyonda bulunma süreleri ile kontrol raporları (haftalık/yıllık) bire bir aynılaştırılmak suretiyle İstasyonda Sorumlu Müdür Bulundurma kontrolü yapılır ve uygun olanların yıllık “Sorumlu Müdür Sertifikası (Sorumlu Müdür Atama Belgesi)” ücretsiz olarak yenilenir.
5)Yönetmelik yayım tarihi olan 16 Aralık 2012 tarihi itibariyle bir sorumlu müdür en fazla bir dolum veya otogaz istasyonunda görev alabilecektir.
6)Yönetmelik yayım tarihi olan 16 Aralık 2012 tarihi itibariyle sorumlu müdür sözleşme sürelerinin en az bir (1), en çok beş (5) yıl süreyle yapılmış olması koşulu aranacaktır.
7)Yönetmelik yayım tarihi olan 16 Aralık 2012 tarihinden önce yapılmış olan sözleşmeler, sözleşme süresi göz önüne alınarak en geç 16 Aralık 2013’ye kadar geçerli olacaktır.
8)Yönetmelik yayım tarihinden önce sözleşme yapılarak, ilgili oda evrak kaydına girmiş olan yeni başvurular için belge düzenlenmiş olsa bile, 16.12.2012 tarihinden sonra yapılan lisans başvurularında bir sorumlu müdürün sadece bir tesiste görev yapabileceğine ilişkin düzenlemeye istinaden birden fazla tesis için yapılan sözleşme ve belgeler kabul edilmemektedir.
9)Halen Sorumlu Müdür olarak birden fazla istasyonda faaliyet yürütenlerin sözleşme süreleri 1 yıldan fazla olanlar var ise yönetmelik yayım tarihi itibarı ile bu sözleşmeler, Sorumlu Müdürlerce belirlenecek sıraya göre bir istasyona düşürülmek üzere, diğerleri sözleşme süresi 16 Aralık 2013’ü geçmemek üzere değerlendirilecektir.
Halen birden fazla istasyonda görev yapmakta olan sorumlu müdürler 16.12.2013 tarihinden sonra hangi istasyonda devam etmek istediklerine karar verebilirler. Dolayısıyla, bu sözleşmelerden her hangi birinin sözleşme süresi 16.12.2013 tarihinden önce bitmesine rağmen; en geç 16.12.2013 tarihinde diğerlerini feshederek süresi dolan sözleşme ile devam edeceğini beyan edenler için sözleşme yenilemesine müsaade edilecek olup diğer sözleşmeler kesinlikle yenilenmeyecektir. Ayrıca söz konusu beyannamede sorumlu müdürün 2014 yılı için sözleşme yenilemek suretiyle devam edeceği istasyon ve bilgileri yanında sözleşme süresine bağlı olmaksızın sonuçlanacak diğer istasyon bilgileri (Lisans Numaraları ile birlikte) mutlaka yer alacaktır. Söz konusu beyannamenin bir nüshası Şubece saklanacaktır.
10)Halen Sorumlu Müdür olarak birden fazla istasyonda faaliyet yürüten ve geçici maddeye dayanarak sözleşme süresinin bitmemesi nedeniyle 16.12.2013 tarihine kadar görevlerini sürdürecek olan sorumlu müdürlerin, bu fesihler nedeniyle ilgili firma ile doğabilecek ihtilafların önlenmesi amacıyla; sözleşme süresine bağlı olmadan ilgili mevzuat gereği sona erdirilecek sözleşmelerle ilgili gerek görev yaptıkları istasyonlara gerekse ilgili odalara söz konusu sözleşme fesih ve gerekçesi hakkında derhal, en geç 16.12.2013 tarihinden makul bir süre önce bildirim ve yazılı beyanda bulunmaları gerekmektedir.
11)Sorumlu müdür sertifikası;
a) Sorumlu müdürün görevi yerine getirecek sağlık koşullarını kaybetmesi veya ölümü,
b) Sorumlu müdürün tehlikeli eylem ve/veya kötü niyet kapsamında bulunan faaliyetler içerisinde yer alması,
c) Sorumlu müdürün birden fazla tesiste çalışması,
ç) Sorumlu müdürün ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerini ifa etmemesi veya ifasında ihmal göstermesi,
hallerinden birinin TMMOB, yetkili mahkeme veya Kurum tarafından tespit edilmesi durumunda TMMOB tarafından iptal edilir.
Sorumlu müdür sertifikasının iptali halinde, tekrar sorumlu müdür eğitimini almak için beş yılın geçmesi zorunludur. Sorumlu müdür sertifikası, sağlık koşullarının kaybedilmesi nedeniyle iptal edilmişse, gerekli sağlık koşullarının yeniden kazanıldığının ispatlanması halinde, beş yılın geçmesi beklenmez.
12)Sorumlu müdür sözleşmesinin yazılı olarak yapılması zorunludur. Sözleşme süresi, çalışma saatleri ve ilgili mevzuata aykırı olmamak üzere sorumlu müdürün hak, yetki, yükümlülük ve sorumluluklarının neler olduğu hususları sözleşmede açıkça düzenlenir. Sorumlu müdürün ilgili mevzuatta tanımlanan hak, yetki, yükümlülük ve sorumlulukları sözleşme ile daraltılamaz.
13)Sözleşme süresi bir yıldan az, beş yıldan çok olamaz. Sorumlu müdür sözleşmelerinin noterden yapılması zorunlu olmayıp, uygulanması zorunlu bir sözleşme tip örneği de bulunmamaktadır.
14) Sorumlu müdür sözleşmesi;
a) Sorumlu müdür sertifikasının yenilenmemesi, iptal edilmesi, süresinin sona ermesi veya,
b) Tarafların karşılıklı anlaşması,
c) Lisansın sona ermesi veya iptali veya dağıtıcıya ait tesisin lisans kapsamından çıakrtılması
hallerinde kendiliğinden sona erer.
Sorumlu müdür sözleşmesi ayrıca, sözleşmenin taraflarından her biri tarafından, karşı tarafa en az bir ay önceden haber vermek şartıyla, tek taraflı olarak sona erdirilebilir. Sözleşmenin sona erdirilmesine ilişkin bildirim iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla yapılır.
Bu hallerin gerçeklemesi halinde lisans sahibi, bir ay içerisinde yeni bir sorumlu müdür sözleşmesi yapmak zorundadır.
15)İlgili mevzuat kapsamında eğitim programında gerekli değişiklikleri yapmaya, Kuruma önceden bilgi vermek koşuluyla, TMMOB yetkilidir.