İHRAKİYE TESLİM LİSANSINA YENİ DÜZENLEME

İHRAKİYE TESLİM LİSANSINA YENİ DÜZENLEME

26 Haziran 2019

EPDK, 5352 sayılı Kurul Kararı’nda değişiklik yaptı. Buna göre ihrakiye teslim lisansı başvurularında, firmanın önceki yılki Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nde en az 11 milyon 250 bin TL aktif toplamının bulunması şartı kaldırıldı. Dağıtıcı lisansı başvurularında yer alan 37 milyon 500 bin TL aktif toplam şartı ise aynen devam edecek.

Kurul Kararı şöyle:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan;

KURUL KARARI

Karar No: 8669

Karar Tarihi: 20/06/2019

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/06/2019 tarihli toplantısında; 10/12/2014 tarihli ve 5352 sayılı Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin aşağıdaki Karar alınmıştır.

Madde 1- 20 Aralık 2014 tarihli ve 29211 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 10/12/2014 tarihli ve 5352 sayılı Kurul Kararı’nın 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 1- Dağıtıcı lisansları için Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde sayılanlara ek olarak aşağıdaki şart ve nitelikler aranır:

  1. Lisans başvurusunda bulunan tüzel kişinin aktif toplamının dağıtıcı lisansı için minimum 37.500.000 TL olması,
  2. Dağıtıcı lisansı sahiplerinin bir önceki yıla ilişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinde yer alan bilançolarında bu maddenin (a) bendinde belirtilen tutarda aktif toplamına sahip olması

gerekir.”

Madde 2- Aynı Kurul Kararının 1/A maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 3- Aynı Kurul Kararının 2. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Madde 2- Mevcut dağıtıcı lisansı sahipleri için bu Kararın birinci maddesinin (b) bendinde belirtilen şartlar, ilk defa 2017 Kurumlar Vergisi Beyannamesinde yer alan bilançolarına bakmak suretiyle 2018 yılından itibaren aranır.”

Madde 4- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5- Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.