İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA YENİ DÜZENLEME 

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA YENİ DÜZENLEME 

10 Haziran 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 9 Haziran 2020 tarihli Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Yönetmelik değişikliğiyle önemli düzenlemeler yapılırken, elektrikli araç şarj istasyonları da yönetmelik kapsamına alındı.  


ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARI RUHSATTA TALİ FAALİYET OLARAK YER ALACAK


Elektrikli araç şarj istasyonları üçüncü sınıf gayrisıhhi müessese olarak yönetmelik kapsamına alındı. Bunların otopark, akaryakıt istasyonları ve alışveriş merkezleri ile yetkili idarelerce uygun görülecek yerlerde müstakil olarak kurulabilmesi sağlanacak.


Elektrikli araç şarj istasyonları, kurulu bulunduğu iş yerinin ana faaliyet dalı esas alınarak düzenlenen ruhsatta tali faaliyet olarak belirtilecek. 


Yönetmelik değişikliği uyarınca, elektrikli araç şarj istasyonlarının ruhsatta tali faaliyet olarak belirtilmesi işleminin en geç üç ay içinde yapılması gerekiyor. 


DEVREDİLECEK İŞYERLERİNE AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ İÇİN EN FAZLA 6 AYLIK SÜRE VERİLECEK


Yönetmelik değişikliğiyle iş yeri ruhsatı devirlerinde yürürlükteki mevzuat hükümlerinin aranmasına ilişkin de düzenleme yapıldı. 


Yapılan düzenleme ile devredilmek istenen iş yerinin fiziki durumu ile ruhsat dosyasındaki bilgi ve belgelerin faaliyet konusuyla ilgili İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında karşılanması gereken mevzuat hükümlerine aykırı olması halinde, söz konusu aykırılıkların giderilmesi için en fazla altı aylık süre verilecek. 


Verilen süre içinde tespit edilen aykırılıklar giderilmediği durumlarda devir işlemi yapılamayacak.


MESLEKİ EĞİTİM DÜZENLEMESİ


Yapılan değişiklikle tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta bulunan iş yeri sahiplerinin veya çalışanlarının mesleki eğitim aldıklarına dair "mesleki yeterlilik belgesine sahip olması" hükmü de yönetmeliğe eklendi. 


Değişikliğe göre İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında açılacak tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta bulunan iş yerlerinde, iş yeri sahibinin veya iş yerinde her bir meslek dalında çalıştırdıklarının 13/7/2013 tarihli ve 28706 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik kapsamında mesleki eğitimlerini tamamlamış olmaları zorunlu hale getirildi.


Ancak iş yeri sahibinden veya iş yerinde her bir meslek dalında çalıştırdıklarından, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında alınan ustalık belgesine ya da mesleki veya teknik okulların ilgili alanlarından mezun olduğunu gösterir diplomaya ya da üniversitelerin ilgili lisans ve ön lisans alan ve dalından mezun olduğunu gösterir diplomaya (transkript ile birlikte ibraz edilecek) ya da 2/8/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre faaliyet gösteren kurumlardan alınan kurs bitirme belgesinden herhangi birisine sahip olanların, mesleki eğitimleri tamamlanmış kabul edilecek.


FAALİYETTEN GEÇİCİ SÜREYLE MEN VE İDARİ PARA CEZASI 


Yönetmelik değişikliğiyle İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 13 üncü maddenin birinci fıkrası ve 23 üncü maddenin beşinci fıkrası uyarınca yapılacak ilk denetimden sonra yetkili idarelerce yapılacak denetimlerde, işletmecinin kusurlu fiili sebebiyle iş yerinde oluşmuş, mer’i mevzuata aykırılıkların ve noksanlıkların tespiti halinde, bu aykırılıkların ve noksanlıkların giderilmesi için işletmeciye bir defaya mahsus onbeş günlük süre verilecek. 


Verilen süre içinde tespit edilen aykırılıkların ve noksanlıkların giderilmemesi halinde 1608 sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince işletmeciye idari para cezası verilecek. Ayrıca gayrisıhhî müesseselerde aykırılık ve noksanlıklar giderilinceye kadar, sıhhi müesseselerde ise yetkili idarenin öngördüğü ve onbeş günden fazla olmayan bir süre kadar faaliyetin menine karar verilecek. Aykırılıkların ve noksanlıkların giderildiğinin tespiti halinde iş yeri hakkında verilmiş olan men kararı derhal kaldırılacak.