LİSANS SÜRE UZATIMI KONUSUNDA BAYİLERİMİZE DUYURU

LİSANS SÜRE UZATIMI KONUSUNDA BAYİLERİMİZE DUYURU

29 Kasım 2016

Bilindiği gibi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilen bayilik lisanslarının süreleri 12 yıldır.

12 yıllık lisans süresi bitecek olan bayilerimizin EPDK’ya başvurarak lisans süre uzatımı talebinde bulunmaları gerekmektedir.

Bayilerimizin burada dikkat edecekleri en önemli husus, YÜRÜRLÜKTEKİ LİSANSLARININ SÜRELERİNİ UZATMALARI İÇİN MEVCUT LİSANSLARININ SÜRELERİNİN BİTİMİNDEN EN ERKEN 6 AY, EN GEÇ 2 AY ÖNCE EPDK’ya başvurmalarıdır.

Bayilerimiz bu süreler içinde EPDK’ya başvurmadıkları takdirde lisansları iptal edilecek ve yeniden lisans başvurusunda bulunmak zorunda kalacaklardır. Bilindiği üzere yeniden lisans başvurusunda bulunmak için de tüm evrakların yeniden EPDK’ya sunulması gerekmektedir.

Bunun yan sıra lisans süre uzatımı bedelinin lisans bedelinin yarısı kadar olduğu göz önüne alındığı takdirde, bayilerimiz süre uzatımı için süresi içinde başvurmadığı takdirde 2 kat fazla bedel ödemek zorunda kalacaklardır.

 Lisans süre uzatımı için izlenmesi gereken prosedür ve doldurulması gereken evraklar Ek’te yer almaktadır.

Bayilerimize önemle duyururuz.

PÜİS Genel Merkezi

EKİ:

Ek 1: Lisans süre uzatımında izlenecek prosedür.

Ek 2: Lisans süre uzatımı başvuru formu.

 

 

Ek 1

PETROL PİYASASINDA LİSANS SÜRE UZATIMI BAŞVURULARINDA ARANACAK BİLGİ VE BELGELER

GENEL AÇIKLAMALAR

- Süre uzatım talebi, yürürlükteki lisans süresinin bitiminden en erken altı ay, en geç iki ay önce, lisans sahibinin Kuruma yazılı olarak başvurması suretiyle yapılabilir.
- Daha önce lisans sahibinden alınarak Kurum kayıtlarına aktarılan ve değişmediği lisans sahibi tarafından yazılı olarak beyan edilen belgeler lisans süre uzatım başvurusu için yeniden istenmez.
- Lisans Süre Uzatımı Başvuru Formunda yer alan bir bilgi ile lisans süre uzatım başvurusu kapsamında sunulan bir belge arasında uyumsuzluk olması halinde, sunulan belge esas alınır.
- Aksi belirtilmeyen hallerde, gerekli belgelerin aslı veya son altı ay içerisinde noter tarafından tasdikli sureti aşağıdaki sıraya uygun olarak sunulacaktır.
- Bütün beyan yazıları ile eklerinin unvan, tarih, kaşe ve başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişilerin imzasını içermesi gerekmektedir.

BAYİLİK LİSANSI SÜRE UZATIMI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

- LİSANS SÜRE UZATIMI BAŞVURU FORMU

Petrol Piyasasında Lisans Süre Uzatımı Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı’nın Ek-1 sayılı ekinde yer alan “Lisans Süre Uzatım Başvuru Formu” örneği kullanılır.

- LİSANS SÜRE UZATIM BEDELİ DEKONTU

Lisans tadil bedelinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Vakıflar Bankası Bahçelievler/Ankara Şubesi'ndeki (Şube Kodu: 014) TR37 0001 5001 5800 7292 2299 68 IBAN numaralı Petrol Lisans Alma-Tadil-Suret Bedeli hesabına yatırıldığını gösteren banka dekontu aslıdır. Lisans süre uzatımı başvurusu yapan kişinin adı dekontta yer almalıdır.

 

Ek 2

LİSANS SÜRE UZATIMI BAŞVURU FORMU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA

(Petrol Piyasası Dairesi)

Aşağıda yer alan bilgilerin doğru ve güncel olduğunu beyan ediyorum. Bu beyanım doğrultusunda lisansımın süresinin uzatılmasını arz ederim.

                                                                                                                                                                                          

LİSANS BİLGİLERİ

LİSANS SAHİBİNİN UNVANI

 

LİSANS NO

 

LİSANS TÜRÜ

 

LİSANS TARİHİ

 

TESİS KİMLİK NO(1)

(Bu bölüm boş bırakılacak)

LİSANS SAHİBİNE İLİŞKİN GÜNCEL BİLGİLER

YAZIŞMA ADRESİ

 

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA ADRESİ(2)

 

TESİS KOORDİNATLARI(3)

(Bu bilgi dağıtım şirketinden alınıp bu bölüme yazılacak)

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

(Bu bölüme bağlı bulunulan Ticaret Sicil Müdürlüğünün adı yazılacak)

TİCARET SİCİL NO

 

SERMAYE (TL)

 

TC KİMLİK NO(4)

 

VERGİ KİMLİK NO

 

TELEFON ve FAKS

 

LİSANS SAHİBİNİN ORTAKLARININ(5)

ADI SOYADI VEYA ORTAK TÜZEL KİŞİ İSE UNVANI

TC KİMLİK NUMARASI(6) VEYA ORTAK TÜZEL KİŞİ İSE BAĞLI OLDUKLARI TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ VE NUMARASI

SERMAYE TUTARI VE HİSSE ORANLARI (%)

ORTAKLIK BAŞLANGIÇ TARİHİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LİSANS SAHİBİNİN YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ

ADI SOYADI

TC KİMLİK NUMARASI(6)

GÖREV BAŞLANGIÇ TARİHİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LİSANS SAHİBİNİ TEMSİL VE İLZAMA YETKİLİLERİN

ADI SOYADI

TC KİMLİK NUMARASI(6)

YETKİ BAŞLANGIÇ TARİHİ VE SÜRESİ

 

 

 

 

 

 

 

             

 

                                                                                                                                                         TEMSİLE YETKİLİ KİŞİ VEYA KİŞİLERİN

                                                                                                                                                                                  ADI-SOYADI

                                                                                                                                                                                         İMZA

                                                                                                                                                                                         KAŞE

                                                                                                                                                                                        TARİH

 

AÇIKLAMALAR:

  1. Her bir tesis için, Kurum tarafından ilk lisanslamada verilen ve değişmeyen özel numara.
  2. 19/01/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliğine uygun olarak edinilmiş elektronik tebligat adresi. Sadece sermaye şirketi olan tüzel kişi lisans sahipleri için doldurulması zorunludur.
  3. ED50-UTM 6o koordinat formatında.
  4. Sadece gerçek kişi lisans sahipleri için doldurulması zorunludur.
  5. Dernek ve vakıflar dışındaki tüzel kişi lisans sahipleri tarafından doldurulacaktır. Lisans sahibinin halka açık şirket olması halinde, halka açık hisselerin sahiplerine ilişkin bilgilerin yazılmasına gerek olmayıp, sadece toplam halka açık hisse oranı belirtilecektir.
  6. Yabancı uyruklu kişiler için eşdeğer numara yazılacaktır.

ÖNEMLİ NOT:

(Bilgilerin boş alanlara sığmaması halinde ilave form doldurulması ve her sayfanın kaşelenmesi ve imzalanması gerekir.)