LİSANS, SÜRE UZATIMI VE TADİL BAŞVURULARINA BORCU YOKTUR ŞARTI

LİSANS, SÜRE UZATIMI VE TADİL BAŞVURULARINA BORCU YOKTUR ŞARTI

08 Haziran 2021

EPDK’nın hazırladığı Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Değişiklik uyarınca dağıtıcı, ihrakiye teslimi, madeni yağ ve bayilik lisansı başvurularına ilişkin talepler ile tadil ve süre uzatımı taleplerinin yerine getirilmesi için başvuru sahibinin Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borcu ile 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcunun bulunmaması gerekiyor.

EPDK BİLGİLERİ GİB VE SGK’DAN TEMİN EDECEK

Başvuru sahibinin vadesi geçmiş borcu bulunup bulunmadığına dair bilgiler EPDK tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumundan temin edilecek.

Borç bilgilerine ilişkin itirazlar borcun kapsamına göre Sosyal Güvenlik Kurumuna veya Gelir İdaresi Başkanlığına yapılacak. Bu konuda başvuru sahibi tarafından Kuruma yapılan itirazlar veya sunulan bilgi ve belgeler incelemeye alınmayacak.

Borç bilgilerinin teminine ilişkin usul ve esaslar Kurum ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir İdaresi Başkanlığı arasında gerçekleştirilen veri paylaşımı protokolleri ile belirlenecek.

60 BİN TON SATIŞ ZORUNLULUĞUNA YENİ DÜZENLEME

Öte yandan yönetmelik değişikliği asgari 60 bin ton satış yükümlülüğünde de yeni düzenlemeler yapıldı.

Yapılan değişikliğe göre dağıtıcı lisansı sahiplerinin, lisans alınmasını takip eden ikinci takvim yılında asgari 20,000 ton, üçüncü takvim yılında asgari 30,000 ton, dördüncü takvim yılında asgari 40,000 ton, beşinci takvim yılından itibaren ise yıllık asgari 60,000 ton beyaz ürün satışını gerçekleştirmesi zorunlu olacak.

Asgari satış yükümlüğünü yerine getirmeyen dağıtıcı lisansı sahibinin lisansı sona erdirilecek. Önceki uygulamada, hukuken geçerli bir nedene dayanmaksızın, pazarlama projeksiyonunda beyan edilen asgari yıllık 60,000 ton beyaz ürün satışını gerçekleştiremediği tespit edilen dağıtıcılar hakkında kanunun ilgili maddeleri gereği idari yaptırım uygulanıyordu.

Yeni düzenlemeye göre, asgari satış yükümlüğünün yüzde 10 veya daha az sapma ile yerine getirilememesi durumunda ise lisans sona erdirilmeksizin izlemeye alınacak ve bir sonraki takvim yılındaki asgari satış yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda ilgilinin lisansı sona erdirilecek, yerine getirilmesi durumunda ise izleme kaldırılacak.

Asgari satış yükümlülüğünün değerlendirilmesinde, dağıtıcıların kendi aralarında yaptıkları akaryakıt ticaretine ve ilgili ve diğer mevzuat kapsamında yapılan akaryakıt ihracatına ilişkin miktarlar dikkate alınmayacak. Yönetmeliğe eklenen geçici madde uyarınca, dağıtıcı lisans sahipleri, yeni uygulamadaki süreler açısından bugün itibarıyla yeni lisans almış olarak değerlendirilecek.