LPG PİYASASINDA İDARİ PARA CEZALARINDA ALT SINIR DÜŞÜRÜLDÜ, ÜST SINIR YÜKSELTİLDİ

LPG PİYASASINDA İDARİ PARA CEZALARINDA ALT SINIR DÜŞÜRÜLDÜ, ÜST SINIR YÜKSELTİLDİ

14 Şubat 2019

Verilen önergeyle LPG piyasasında idari para cezalarında alt sınır düşürüldü, üst sınır yükseltildi.

TBMM Genel Kurulu’nda verilen önerge şöyle:

Görüşülmekte olan 41 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin (2/1410) 35’inci maddesiyle düzenlenen 5307 sayılı Kanun’un 16’ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “birmilyonyüzbin” ibaresinin “beşyüzbin”, “beşmilyonbeşyüzbin” ibaresinin “onmilyon” şeklinde değiştirilmesini ve aynı bendin (3) numaralı alt bendinin metinden çıkarılmasını, (b) bendinde yer alan “beşyüzellibin” ibaresinin “ikiyüzellibin” şeklinde değiştirilmesini ve aynı bende aşağıdaki alt bendin eklenmesini; (c) bendinde yer alan “yüzonbin” ibaresinin “yüzbin”, “beşyüzellibin” ibaresinin “beşyüzbin” şeklinde değiştirilmesini; (ç) bendinde yer alan “yüzyirmibeşbin” ibaresinin “yüzbin”, “ikiyüzellibin” ibaresinin “beşyüzbin” şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.