MADEN KANUNUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

MADEN KANUNUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

28 Şubat 2019

Maden Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

İSTASYONUNU KİRAYA VEREN MÜLK SAHİPLERİNİN MAĞDURİYETLERİ GİDERİLDİ

Sendikamızın girişimleri ile istasyonunu 11.04.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6455 sayılı Kanundan önce kiraya veren ve kiracının eylemi nedeniyle istasyonu kapanan mülk sahibi bayilerin mağduriyeti giderildi. Kanuna eklenen madde şöyle: “20. Maddenin ikinci fıkrasının c bendi, 11.04.2013 tarihinden önce kira sözleşmesi veya benzeri şekilde kullanım hakkı devredilmiş ve devralan adına lisanslandırılmış tesislerde, bu lisans süresince 5607 sayılı kanunda belirtilen kaçakçılık fiilerinin işlenmesi durumunda belirtilen tarihten önce kullanım hakkını devreden ayni hak sahiplerinin, söz konusu fiilden dolayı şüpheli, sanık veya hükümlü olmaması kaydıyla ve bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren 3 ay içinde Kuruma yeni lisans için başvurulması halinde, söz konusu tesis için uygulanmaz. Varsa mevcut geçici durdurma hali ancak yeni lisans verilmesi halinde kaldırılır.”

DÜZELTME İMKANI OLAN FİİLLER İÇİN İHTAR MEKANİZMASI GETİRİLDİ

Kanun değişikliği ile niteliği itibarıyla düzeltme imkanı bulunan fiiller için ihtar mekanizması getirildi.

Düzeltme imkânı olan fiiller için ilgilisine Kurum veya Kurumca yetkilendirilen kuruluşlar tarafından, otuz gün içerisinde aykırılığın giderilmesi, aksi halde hakkında geçici durdurma yapılabileceği ihtar edilecek. Verilen ihtar süresi sonunda mevzuata aykırı durumu devam ettirenlerin ilgili piyasa faaliyeti 60 gün süre ile geçici olarak durdurulacak. Mevzuata aykırı durum düzeltildiği takdirde 60 günlük sürenin bitmesi beklenmeden geçici durdurma kararı kaldırılacak.

Niteliği itibarıyla düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyeti altmış gün süre ile geçici olarak durdurulacak. Geçici durdurma süresince, tehlikeli eylemin veya kötüniyetin veya ürünlerde zarar oluşmasının önlenmesi ile faaliyetin durdurulmasına neden olan durumun ortadan kaldırılmasına ilişkin faaliyetler dışında hiçbir piyasa faaliyeti yapılamayacak. Geçici durdurma süresi sonunda da tespit edilen aykırılıklar giderilmezse, faaliyetin durdurulmasına devam edilerek soruşturma başlatılacak ve gerekli idari yaptırımlar uygulanacak. Lisans iptalleri Kurumca yapılacak soruşturma neticesine göre karara bağlanacak.

İDARİ PARA CEZASI ALMAMIŞ OLAN BAYİLER DE KANUN DEĞİŞİKLİĞİNDEN FAYDALANACAK

Kanun değişikliğine göre kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenen ve EPDK tarafından idari para cezası henüz uygulanmayan ve niteliği itibarıyla düzeltme imkanı bulunan fiiller için bayilere mevzuata aykırı durumlarını giderebilmeleri için imkan tanınacak, giderilmemesi halinde ise soruşturma açılacak.

İDARİ PARA CEZALARINDA ALT VE ÜST SINIR GETİRİLDİ

Kanun değişikliği ile petrol ve LPG piyasalarındaki idari para cezalarına alt ve üst sınır getirildi. Cezalar alt ve üst sınır arasında kalmak kaydıyla, lisans sahibinin ekonomik kazancıyla orantılı olarak tespit edilecek.

Petrol piyasasında bayiler için kaçakçılık hariç, cezalar yüz yirmi beş bin Türk Lirasından az olmamak ve altı yüz yirmi beş bin Türk Lirasını geçmemek üzere fiilin işlendiği tarihten bir önceki yılda ilgili lisansa konu petrol piyasası faaliyetine ilişkin net satış hasılatının binde onu oranında idari para cezası uygulanacak.

LPG piyasasında ise bayiler için yüzbin Türk Lirasından az olmamak ve beşyüzbin Türk Lirasını geçmemek üzere fiilin işlendiği tarihten bir önceki yılda ilgili lisansa konu LPG piyasası faaliyetine ilişkin net satış hasılatının binde onbiri oranında idari para cezası uygulanacak.

Verilen idari para cezalarına karşı yargı yoluna başvurulması, ilgili vergi dairesine idari para cezasına ilişkin banka teminat mektubu verilmesi durumu hariç tahsil işlemlerini durdurmayacak. Teminat mektubunun miktarı, türü, hangi şartlarda paraya çevrileceği ve diğer hususlar Kurumca belirlenecek.

TAHSİL EDİLMEMİŞ İDARİ PARA CEZALARI İÇİN YENİ KANUN MADDESİ UYGULANACAK

Kanun değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Kurul kararına bağlanmış ancak tahsilatı tamamlanmamış olan idari para cezaları, işlenen fiil için bu Kanunla birlikte daha düşük bir idari para cezası uygulanmasının öngörülmesi hâlinde, ilgili vergi dairesince ilgili madde bentlerinde belirlenmiş olan asgari maktu hadden tahsil edilecek. Kısmen veya tamamen tahsil edilen idari para cezaları iade edilmeyecek.

DAĞITICI LİSANSI İÇİN SAYISAL BÜYÜKLÜKLERLE SINIRLAMA YAPILAMAZ İBARESİ KALDIRILDI

Yapılan değişiklikle, dağıtıcı lisansları için bayilik teşkilatı, depolama kapasitesi gibi hususlarda düzenleme yapılabilmesine yönelik olarak, "bayi sayısı, depolama kapasitesi (işletme stok kapasitesi hariç) konularında sayısal büyüklüklerle sınırlama yapılmaz" ibaresi, Petrol Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesinden çıkarıldı.

EPDK LİSANS SAHİPLERİNDEN TEMİNAT İSTEYEBİLECEK

Başka bir değişiklik ise Kanun’un üçüncü maddesine eklenen bir fıkra. Bu fıkra uyarınca EPDK,  lisans sahiplerinden 5015 sayılı Kanun kapsamındaki mali yükümlülüklerinin tahsilinde kullanmak üzere Kurulca belirlenecek hususlarda teminat mektubu talep edebilecek. Teminat mektubu alınacak lisans türleri, teminat mektubunun miktarı, türü, hangi şartlarda paraya çevrileceği ve diğer hususlar Kurumca yapılacak düzenlemeler ile belirlenecek.

PETROL STOKU TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Petrol Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca ulusal petrol stoku tutma yükümlülüğü bulunan lisans sahiplerine, tespit tarihinde eksik tutulan her bir ton ürün için 200 lira ceza verilecek. Eksik tutulan stok miktarının hesabında ton küsuratı dikkate alınmayacak. Bu kapsamda uygulanan para cezası, ulusal petrol stokunun tamamlayıcı kısmının finansmanı için kullanılacak.

Ceza uygulanan bir fiilin 2 yıl geçmeden aynı kişi tarafından tekrar işlenmesi halinde idari para cezaları 2 kat artırılarak uygulanacak.

YERLİ HAM PETROL ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ İÇİN FİYAT OLUŞUMUNDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Kanun değişikliği ile yerli ham petrol üreticilerinin teşvik edilmesi amacıyla 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nda fiyat oluşumunu kapsayan 10. Maddede değişikliğe gidildi.

Kanun Metninin tümüne aşağıdaki adreste ulaşılabilir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190228-6.htm