MADEN KANUNUNUN GÖRÜŞMELERİ BUGÜN TBMM’DE BAŞLAYACAK

MADEN KANUNUNUN GÖRÜŞMELERİ BUGÜN TBMM’DE BAŞLAYACAK

06 Şubat 2019

 

Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi 6 Şubat 2018 Çarşamba ve 7 Şubat 2018 Perşembe günü TBMM Genel Kurulunda görüşülecek.

1 OCAK 2005’TEN ÖNCE FAALİYETTE OLAN İSTASYONLARA KURULACAK OTOGAZ MESAFE TAHDİDİNDEN MUAF TUTULACAK

TBMM’de görüşülecek Teklife göre, 1 Ocak 2005'ten önce düzenlenmiş ve tesisin faaliyette olduğunu gösteren, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veya eş değeri bir belgesi bulunan ve halihazırda akaryakıt istasyonu faaliyeti yürütülen tesisler için mevcut lisansa ilave olarak, otogaz bayilik lisansı başvurularında asgari mesafe kısıtlaması uygulanmayacak. 

DAĞITICI LİSANSI İÇİN SAYISAL BÜYÜKLÜKLERLE SINIRLAMA YAPILAMAZ İBARESİ KALDIRILIYOR

Teklifle, dağıtıcı lisansları için bayilik teşkilatı, depolama kapasitesi gibi hususlarda düzenleme yapılabilmesine yönelik olarak, "bayi sayısı, depolama kapasitesi konularında sayısal büyüklüklerle sınırlama yapılmaz" ibaresi, Petrol Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesinden çıkarılıyor.

DÜZELTME İMKANI OLAN FİİLLER İÇİN İHTAR MEKANİZMASI GELİYOR

Kanun teklifi ile niteliği itibarıyla düzeltme imkanı bulunan fiiller için ihtar mekanizması getirilecek. Düzeltme imkânı olan fiiller için ilgilisine Kurum veya Kurumca yetkilendirilen kuruluşlar tarafından, otuz gün içerisinde aykırılığın giderilmesi, aksi halde hakkında geçici durdurma yapılabileceği ihtar edilecek. Verilen ihtar süresi sonunda mevzuata aykırı durumu devam ettirenlerin ilgili piyasa faaliyeti 60 gün süre ile geçici olarak durdurulacak. Mevzuata aykırı durum düzeltildiği takdirde 60 günlük sürenin bitmesi beklenmeden geçici durdurma kararı kaldırılacak.

Niteliği itibarıyla düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyeti altmış gün süre ile geçici olarak durdurulacak. Geçici durdurma süresince, tehlikeli eylemin veya kötüniyetin veya ürünlerde zarar oluşmasının önlenmesi ile faaliyetin durdurulmasına neden olan durumun ortadan kaldırılmasına ilişkin faaliyetler dışında hiçbir piyasa faaliyeti yapılamayacak. Geçici durdurma süresi sonunda da tespit edilen aykırılıklar giderilmezse, faaliyetin durdurulmasına devam edilerek soruşturma başlatılacak ve gerekli idari yaptırımlar uygulanacak. Lisans iptalleri Kurumca yapılacak soruşturma neticesine göre karara bağlanacak.

Teklife göre, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenen ve EPDK tarafından idari para cezası henüz uygulanmayan ve niteliği itibarıyla düzeltme imkanı bulunan fiiller için lisansı devam edenlere, mevzuata aykırı durumlarını giderebilmeleri için imkan tanınacak, giderilmemesi halinde ise soruşturma açılacak.

EPDK TEMİNAT MEKTUBU TALEP EDEBİLECEK

EPDK, petrol piyasasına ilişkin katılma payı veya oluşabilecek kamusal zararların tahsil ve tazmininde yaşanan sorunların önüne geçilebilmesi amacıyla lisans sahiplerinden bu düzenleme kapsamındaki mali yükümlülüklerinin tahsilinde kullanmak üzere teminat mektubu talep edebilecek.

İDARİ PARA CEZALARINDA ALT VE ÜST SINIR ÖNGÖRÜLÜYOR

Teklife göre, idari para cezalarının alt ve üst sınırı olacak. Cezalar alt ve üst sınır arasında kalmak kaydıyla, lisans sahibinin ekonomik kazancıyla orantılı olarak tespit edilecek.

Verilen idari para cezalarına karşı yargı yoluna başvurulması, ilgili vergi dairesine idari para cezasına ilişkin banka teminat mektubu verilmesi durumu hariç tahsil işlemlerini durdurmayacak. Teminat mektubunun miktarı, türü, hangi şartlarda paraya çevrileceği ve diğer hususlar Kurumca belirlenecek.

YERLİ ÜRETİCİLERİN DESTEKLENMESİ HEDEFLENİYOR

Teklifle, yerli üretici firmaların Türkiye'de ürettiği ve sattığı ham petrolün piyasa fiyatının altında satılması sorunu gideriliyor. Tüm yerli ham petrol üreticileri teşvik edilecek. Yerli üreticilerin Türkiye'de petrol arama ve üretim konularında daha çok yatırım yapmaları sağlanarak, yerli üretimin artmasına katkıda bulunulabilecek.

Teklifle, 26 API gravitesi altındaki petroller için yakın coğrafyada bulunan ağır petrolleri tarif etmekte kullanılan Arap Heavy petrolü, hem her zaman ulaşılabilir olması hem de fiyat dalgalanmalarında daha dengeli davranması sebebiyle "Ras Gharib" yerine Petrol Piyasası Kanunu kapsamına alınıyor.

PETROL STOKU TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

Petrol Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca ulusal petrol stoku tutma yükümlülüğü bulunan lisans sahiplerine, tespit tarihinde eksik tutulan her bir ton ürün için 200 lira ceza verilecek. Eksik tutulan stok miktarının hesabında ton küsuratı dikkate alınmayacak. Bu kapsamda uygulanan para cezası, ulusal petrol stokunun tamamlayıcı kısmının finansmanı için kullanılacak. 

Ceza uygulanan bir fiilin 2 yıl geçmeden aynı kişi tarafından tekrar işlenmesi halinde idari para cezaları 2 kat artırılarak uygulanacak.