PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

28 Temmuz 2020

EPDK’nın hazırladığı Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yapılan değişikliğe göre istasyonsuz bayilik kategorisi kaldırılırken, atık madeni yağlardan üretilenler hariç olmak üzere baz yağ üretimi sadece rafinerici lisansı kapsamında yapılabilecek.  

FAALİYETİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULAN DAĞITICILARIN BAYİLERİNE SATIŞ İÇİN DAĞITICI TADİLİ ŞARTI

Yapılan bir diğer değişiklik ise faaliyeti geçici olarak durdurulan dağıtıcıların bayilerine yapılacak akaryakıt satışı ile ilgili. Değişikliğe göre dağıtıcı lisansı sahipleri, faaliyeti geçici olarak durdurulan dağıtıcıların bayilerine, faaliyetin durdurulduğu süre ile sınırlı olmak ve dağıtıcı tadili yapılmak kaydıyla akaryakıt satışı yapabilecek.

DAĞITICI TADİLİ İÇİN 60 GÜNLÜK SÜRE 30 GÜNE DÜŞÜRÜLDÜ

Bayilik lisanslarında, bayilik sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesinden veya lisansa kayıtlı dağıtım şirketine ait dağıtıcı lisansının iptali veya sona ermesinden itibaren daha önce altmış gün içerisinde dağıtıcı tadili başvurusu yapılmaması veya Kuruma yeni bayilik sözleşmesi ibraz edilmemesi halinde lisanslar sona erdirilirken, bu süre 30 güne düşürüldü.  

6 AYDAN UZUN SÜRE POMPADAN SATIŞ YAPILMAZSA LİSANS SONLANDIRILACAK

Yönetmelik değişikliğinden önce bayilik faaliyeti kapsamında haklı ve mücbir sebepler hariç altı aydan uzun süreli satış yapılmaması halinde bayilik lisansı sonlandırılırken yapılan değişiklikle 6 aydan uzun süre pompadan satış yapılmaması halinde lisans sonlandırılacak.

DAĞITICILARA ÖTV’SİZ YAKIT İÇİN İHRAKİYE TESLİMİ FAALİYETİ ALT BAŞLIK ŞARTI

Yönetmelik değişikliğiyle dağıtıcıların Özel Tüketim Vergisiz akaryakıt satışlarını ticari deniz vasıtalarına doğrudan yapabilmeleri için lisanslarına alt başlık olarak ihrakiye teslimi faaliyeti işlenmesi koşulu getirildi.

DAĞITICI VE BAYİLİK İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ HALİNDE KURUMA BİLDİRİM SÜRESİ 15 GÜNE İNDİRİLDİ

Dağıtıcı lisansı yükümlülüğü kapsamında olan ve dağıtıcı-bayi ilişkisinin sona ermesi halinde daha önce 1 ve 2 ay olarak belirlenen EPDK’ya bildirim süreleri 15 güne indirildi.

BAYİLİK TEŞKİLATI KURMA ŞARTINA GEÇİCİ DURDURMA VE MAHKEME KARARI İSTİSNASI

Yapılan değişikliğe göre bayilik teşkilatının oluşturulmasına ilişkin süreler, EPDK tarafından geçici olarak faaliyeti durdurulan lisanslar için duracak. Sona erdirilen veya iptal edilen lisansların mahkeme kararı ile tekrar yürürlüğe girmesi durumunda, bayilik teşkilatı kurma şartı açısından dağıtıcı yeni lisans alınmış gibi kabul edilecek.


ASGARİ ÖDENMİŞ SERMAYE ŞARTI 6 AY ERTELENDİ

Yönetmelik değişikliği ile daha önce ilgili mevzuatla belirlenen asgari ödenmiş sermayeyi 01.07.2020 tarihine kadar sağlama şartı 01.01.2021 tarihine ertelendi. Yönetmeliğe eklenen bir madde ile de 1/1/2020 tarihinden önce lisans alanlar, bu yükümlülüğün sağlandığını gösterir Yeminli Mali Müşavir raporunu 1/2/2021 tarihine kadar Kuruma iletmekle yükümlü olacaklar.

Yönetmelik değişikliği uyarınca rafinerici lisansı başvurularında aranan asgari ödenmiş sermaye miktarı 150.000.000 TL’den 750.000.000 TL’ye çıkarıldı.

Yapılan değişiklikle Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğine eklenen bir madde ile dağıtıcı lisansı sahibi şirketlerin birleşmesi durumunda, her bir bayi için lisans tadil bedeli yatırılmış olması koşuluyla, başka bir belge aranmaksızın bayilerin dağıtıcı tadili yapılacak.