SIFIR ATIK KONUSUNDA ÜYELERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU

SIFIR ATIK KONUSUNDA ÜYELERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU

13 Nisan 2021

Bilindiği gibi, 12 Temmuz 2019 tarih ve 30829 sayılı resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği ile sıfır atık yönetim sisteminin kurulması, yaygınlaştırılması, geliştirilmesi, izlenmesi, finansmanı, kayıt altına alınarak belgelendirilmesine ilişkin genel ilke ve esaslar belirlenmiştir.

Oluşan atıkların türlerine göre uygun olarak biriktirilmesi ve geçici depolanması sırasında çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde gerekli önlemlerin alınması, ayrı olarak biriktirilen atıkların karıştırılmadan toplanması ve öncelikle geri dönüşüm/geri kazanımlarının sağlanması, mümkün olmaması halinde ise çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde nihai bertaraflarının sağlanması, atıkların maddesel veya enerji geri kazanımı amacıyla kullanılarak ekonomiye kazandırılması yaklaşımının öncelikli tercih edilmesi ve düzenli depolamaya gönderilen atık miktarının azaltılması, sıfır atık yönetim sistemini kuranlarca, atıkların 2872 sayılı Kanun uyarınca çıkarılan mevzuat hükümlerine uygun olarak kaynağında ayrı biriktirilerek atık işleme tesislerine iletilmesinin sağlanması esas alınmıştır. Bu çerçevede sıfır atık yönetim sisteminin kurulması ve işletilmesi zorunludur.

Sıfır atık yönetim sistemini kurmayanlara ve/veya kurduğunu belgeleyemeyenlere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından 20.000 Türk Lirası idari para cezası uygulanabilecektir.

İstasyonlarımızda sıfır atık yönetim sistemi haricinde Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde tanımlanmış tehlikeli atıklar da oluşmaktadır. Geçici depolama alanında biriktirilen tehlikeli atıkların 6 ayda bir yetkili kuruluşlar tarafından toplanması ve oluşan tehlikeli atıkların sisteme girilmesi gerekmektedir. Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklerinde öngörülen yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak tehlikeli atıkları toplayan, ayıran, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, yeniden kullanan, taşıyan, ambalajlayan, etiketleyen, bertaraf eden ve ömrü dolan tehlikeli atık bertaraf tesislerini kurallara uygun olarak kapatmayanlara yine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından 402.385 TL’den 4.023.983 TL’ye kadar idari para cezası uygulanabilecektir.

Üyelerimize önemle duyururuz.

PETROL ÜRÜNLERİ İŞVERENLER SENDİKASI