Sorumlu müdür kontrol kayıt defteri bulundurma zorunluluğu 15 Ocak'ta başlıyor

Sorumlu müdür kontrol kayıt defteri bulundurma zorunluluğu 15 Ocak'ta başlıyor

29 Ocak 2014

Bilindiği gibi, 16 Aralık 2012 tarih ve 28499 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği” ile otogaz istasyonlarında sorumlu müdür kontrol kayıt defteri bulundurulma zorunluluğu getirilmiş ve bu uygulamaya ilişkin esaslar, bir duyuru ile EPDK’nın internet sitesinde yayınlamıştı. EPDK’nın internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre, 1 Eylül 2013 tarihinden itibaren, otogaz istasyonlarında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından hazırlanmış ve TMMOB tarafından onaylanmış defter bulundurulması zorunlu kılınmış ve defter fiyatı da 75 TL olarak belirlenmişti. Daha sonra EPDK’nın yaptığı yeni bir duyuruyla defter bulundurma zorunluluğu 1 Ocak 2014 tarihine ertelenmişti.

Sendikamız, söz konusu duyurunun yayınlanmasını müteakip, özellikle defter için TMMOB’a ödenmesi öngörülen 75 TL’nin iptal edilmesi hususunda EPDK nezdinde girişimlerde bulunmuş ve bu girişimlerinde ısrarcı olmuştur. Nihayet, EPDK 31 Aralık 2013 tarihinde Kurum’un internet sitesinde yayınladığı yeni duyuru ile sorumlu müdür kontrol kayıt defteri uygulama esaslarında değişikliğe gitmiş ve defter için öngörülen bedeli iptal etmiştir. Kayıt kontrol defteri ve ekleri de EPDK’nın internet sitesinde yer alan LPG Piyasası Duyurular bölümünde Word formatında, yazıcıdan çıktı alınabilecek şekilde yayınlanmıştır.

Sorumlu Müdür Kontrol Kayıt Defteri Uygulama Esasları’nda yer alan hususlar aşağıda sunulmuştur:
1. Sorumlu Müdür Kontrol Kayıt Defteri’nin (Defter) içeriği ve kapsamı LPG Piyasası Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenir.
2. Defterin her an ibraza hazır halde bulundurulmasından LPG otogaz istasyon sahibi ve sorumlu müdür müştereken sorumludur.
3. Sorumlu Müdür, defterde belirtilen kontrol formunun zamanında doldurulmasıyla, gerekli hallerde ilgili kişi ve makamlara bildirim yapmakla ve defterde belirtilen diğer hususlara uymakla yükümlüdür.
4. LPG otogaz istasyonlarında 15.01.2014 tarihinden itibaren defter bulundurulması zorunludur.
5. 07.01.2014 tarihinden sonra, lisans almış LPG istasyonlarında, lisans alma tarihinden itibaren yedi gün içerisinde defter bulundurulması zorunludur.
6. Defter 5 yıl süreyle istasyonlarda bulundurulmak zorundadır.
7. Defterin, dosya veya defter formunda birbirini takip eden haftalar şeklinde eksiksiz olarak tutulması zorunludur.
8. Defterin bir giriş, 52 haftalık kontrol formu ve bir yıllık kontrol formu formatında hazırlanması ve saklanması zorunludur.
9. Her dört haftada bir, söz konusu haftalara ait “haftalık kontrol formlarının” ıslak imzalı bir suretinin Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine, takip eden ay içerisinde gönderilmesi zorunludur.
10. Gerekli hallerde, uygulamayı iyileştirmek veya defteri, değişen ilgili standartlarla eşgüdümlü hale getirmek amacıyla defterde veya uygulama esaslarında değişiklik yapmakla LPG Piyasası Dairesi Başkanlığı yetkilidir.