SORUMLU MÜDÜR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

SORUMLU MÜDÜR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

15 Aralık 2016

EPDK tarafından hazırlanan LPG Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de bugün yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu yönetmelik değişikliği ile bayilerimizin sorumlu müdür uygulamasına ilişkin bir kısım sorunlarının çözülmesinde olumlu gelişmeler olmasının yanında, bazı konularda ise sorunlarımızın çözülemediği görülmektedir. Çözüm bekleyen bu konularda Sendikamızın EPDK nezdinde sürdürdüğü çalışmalar devam etmektedir.

Yönetmelik değişikliği ile getirilen hususlar şunlar:

A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI BELGESİNE SAHİP OLANLAR SORUMLU MÜDÜR OLARAK GÖREV ALABİLECEK

Yönetmelik değişikliği ile A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi sahibi kişiler, sorumlu müdür sertifikası alarak ve sorumlu müdür sözleşmesi imzalayarak LPG otogaz istasyonlarında sorumlu müdür olarak görev alabilecekler.

A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi olan kişilere ilişkin eğitim ve belgelendirme esasları her yıl genel uygulama esasları ile belirlenecek ve bu kişiler için “LPG Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinde” yer alan öğrenim şartı aranmayacak. Bir başka ifadeyle A sınıfı iş güvenliği uzmanı olan kişilerden meslek yüksekokullarının kimya teknolojisi, elektronik teknolojisi, makine, mekatronik, elektrik, enerji tesisleri işletmeciliği, doğalgaz ve tesisatı teknolojisi, gaz ve tesisatı teknolojisi, rafineri ve petro-kimya teknolojisi programlarından veya teknoloji veya mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun kapsamında kimyager unvanını almış olmak veya diğer bölümlerden mezun olmakla beraber mühendislik veya kimya dalında en az yüksek lisans yapmış olmak şartları aranmayacak.

EĞİTİMLER SADECE TMMOB’A BAĞLI MESLEK ODALARINCA VERİLEBİLECEK

LPG piyasasında görev yapacak tanker şoförleri, dolum personeli, tüp dolum personeli, tüp dağıtım araçlarının şoförleri ve tüp dağıtım personeli, tanker dolum personeli, test ve muayene elemanları ve otogaz LPG dolum personeli ve pompacıların zorunlu olarak almaları gereken LPG Yetkili İşletme Personeli Sertifikası eğitimlerini sadece TMMOB'a bağlı meslek odaları verebilecek. Daha önce bu eğitimleri dolum tesislerinde görevli sorumlu müdürler de verebiliyordu.

SÜRESİ BİTEN SERTİFİKALAR AYNI SÜRE İÇİN YENİLENECEK

Yönetmelik değişikliğine göre süresi biten Sorumlu Müdür ve LPG Yetkili Teknik Personel Sertifikaları TMMOB’a bağlı meslek odaları tarafından aynı süre için yenilenecek.

SÖZLEŞME İMZALANMASINDAN İTİBAREN 10 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE SORUMLU MÜDÜR BELGESİNİN DÜZENLENMESİ TALEP EDİLECEK

Yönetmelik değişikliği uyarınca sorumlu müdür sözleşmesinin imzalanmasından itibaren 10 iş günü içerisinde sorumlu müdürün LPG Dolum Tesisleri Sorumlu Müdür Belgesinin veya LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgesinin düzenlenmesi amacıyla TMMOB’a bağlı yetkili meslek odasına başvurması ve bu belgenin düzenlenmesini talep etmesi zorunlu hale getirildi. Aksi halde sorumlu müdür sözleşmesi imzalanmamış sayılacak. Lisans sahibi de süresi içinde sorumlu müdürün bu başvuruyu yapmasını sağlamakla yükümlü olacak.

Öte yandan LPG Dolum Tesisleri Sorumlu Müdür Belgesi veya LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgesi, sorumlu müdür sertifikasının kalan süresini geçmemek kaydıyla, sorumlu müdür sözleşmesinde belirtilen süre için düzenlenecek.

Yönetmelik değişikliği ile getirilen bir başka önemli husus, Sorumlu müdür sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde lisans sahibi veya sorumlu müdürün, sorumlu müdür sözleşmesinin sona ermesinden itibaren 10 iş günü içerisinde durumu TMMOB’a bağlı yetkili meslek odasına bildirmeleri ve LPG Dolum Tesisleri Sorumlu Müdür Belgesinin veya LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgesinin iptalini talep etmek zorunda olmaları.

SORUMLU MÜDÜR SERTİFİKASI İPTAL EDİLDİĞİNDE SORUMLU MÜDÜR BELGESİ DE İPTAL EDİLECEK

Yönetmelik değişikliği ile getirilen bir diğer husus ise, sorumlu müdür sertifikasının herhangi bir nedenle iptal edilmesi halinde, ilgili LPG Dolum Tesisleri Sorumlu Müdür Belgesinin veya LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgesinin de iptal edileceği.

LPG SORUMLU MÜDÜR KONTROL KAYIT DEFTERİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER YÖNETMELİK MADDESİ HALİNE GETİRİLDİ

Daha önce LPG Sorumlu Müdür Kontrol Kayıt Defterine ilişkin yükümlülükler EPDK tarafından hazırlanan Uygulama Esasları çerçevesinde yürütülüyordu. Yapılan değişikle bu yükümlülükler Yönetmelik maddesi haline getirilirken, daha önce sadece TMMOB’a bağlı meslek odalarından temin edilen defterin EPDK’nın web sayfasından da temin edilebileceği hükmü yönetmeliğe eklendi.

LPG Sorumlu Müdür Kontrol Kayıt Defterine ilişkin yönetmeliğe eklenen madde şöyle: “LPG otogaz istasyonlarında ve dolum tesislerinde, lisans alma tarihinden itibaren yedi gün içerisinde içeriği ve kapsamı TMMOB tarafından belirlenen ve Kurum tarafından onaylanan sorumlu müdür kontrol kayıt defterinin Kurum web sayfasından veya TMMOB’a bağlı meslek odalarından temin edilerek bulundurulması zorunludur. Defterin temin edilmesinden ve her an ibraza hazır halde bulundurulmasından lisans sahibi ve sorumlu müdür müştereken sorumludur.”

KONTROL KAYIT DEFTERİNİ ZAMANINDA VE EKSİKSİZ DOLDURMAYAN SORUMLU MÜDÜRLERİN SERTİFİKASI İPTAL EDİLECEK

Sorumlu Müdür, kontrol kayıt defterinde belirtilen kontrol formunun zamanında ve eksiksiz doldurulmasıyla, gerekli hallerde ilgili kişi ve makamlara bildirim yapmakla ve defterde belirtilen diğer hususlara uymakla yükümlü olacak. Sorumlu müdürün bu sorumluluklarını yerine getirmemesi halinde sertifikası iptal edilecek.

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİNİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN İTİBAREN SORUMLU MÜDÜR BELGELERİNDE YILLIK VİZE ŞARTI ARANMAYACAK

Yönetmelik değişikliğine göre, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla (15 Aralık 2016) sorumlu müdür sertifikası almış bir sorumlu müdür ile sorumlu müdür sözleşmesi yapmış ve tesisi için sorumlu müdür belgesi düzenlenmiş lisans sahipleri hakkında, sorumlu müdür belgelerinde yıllık vize şartı aranmayacak.

Söz konusu yönetmelik aşağıda yer alıyor. 

15 Aralık 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29919

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI EĞİTİM VE

SORUMLU MÜDÜR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/12/2012 tarihli ve 28499 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine (r) ve (s) bentleri eklenmiştir.

“r) LPG dolum tesisleri ve LPG otogaz istasyonları sorumlu müdür belgesi: LPG dolum tesisleri veya LPG otogaz istasyonlarında sorumlu müdür olarak görev yapacak sorumlu müdürler için Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından düzenlenen belgeleri,

s) A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde görev yapabilmek için edinilmesi zorunlu olan belgeyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “veya dolum tesisinde görevli sorumlu müdür” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına birinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Süresi biten sertifikalar TMMOB’a bağlı meslek odaları tarafından aynı süre için yenilenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine ikinci fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiş, sonraki fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(2) A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi sahibi kişiler, sorumlu müdür sertifikası alarak ve sorumlu müdür sözleşmesi imzalayarak LPG otogaz istasyonlarında sorumlu müdür olarak görev alabilirler. Bu kişilere ilişkin eğitim ve belgelendirme esasları her yıl genel uygulama esasları ile belirlenir ve bu kişiler için bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde düzenlenen öğrenim şartı aranmaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 19/A ve 19/B maddeleri eklenmiştir.

LPG dolum tesisleri ve LPG otogaz istasyonları sorumlu müdür belgeleri

MADDE 19/A – (1) Sorumlu müdür sözleşmesinin imzalanmasından itibaren 10 iş günü içerisinde sorumlu müdürün LPG Dolum Tesisleri Sorumlu Müdür Belgesinin veya LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgesinin düzenlenmesi amacıyla TMMOB’a bağlı yetkili meslek odasına başvurması ve bu belgenin düzenlenmesini talep etmesi zorunludur. Aksi halde sorumlu müdür sözleşmesi imzalanmamış sayılır. Lisans sahibi de süresi içinde sorumlu müdürün bu başvuruyu yapmasını sağlamakla yükümlüdür.

(2) LPG Dolum Tesisleri Sorumlu Müdür Belgesi veya LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgesi, sorumlu müdür sertifikasının kalan süresini geçmemek kaydıyla, sorumlu müdür sözleşmesinde belirtilen süre için düzenlenir.

(3) Sorumlu müdür sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde lisans sahibi veya sorumlu müdür, sorumlu müdür sözleşmesinin sona ermesinden itibaren 10 iş günü içerisinde durumu TMMOB’a bağlı yetkili meslek odasına bildirmek ve LPG Dolum Tesisleri Sorumlu Müdür Belgesinin veya LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgesinin iptalini talep etmek zorundadır.

(4) Sorumlu müdür sertifikasının herhangi bir nedenle iptal edilmesi halinde, ilgili LPG Dolum Tesisleri Sorumlu Müdür Belgesi veya LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgesi de iptal edilir.

Sorumlu müdür kontrol kayıt defteri

MADDE 19/B – (1) LPG otogaz istasyonlarında ve dolum tesislerinde, lisans alma tarihinden itibaren yedi gün içerisinde içeriği ve kapsamı TMMOB tarafından belirlenen ve Kurum tarafından onaylanan sorumlu müdür kontrol kayıt defterinin Kurum web sayfasından veya TMMOB’a bağlı meslek odalarından temin edilerek bulundurulması zorunludur. Defterin temin edilmesinden ve her an ibraza hazır halde bulundurulmasından lisans sahibi ve sorumlu müdür müştereken sorumludur.

(2) Sorumlu Müdür, kontrol kayıt defterinde belirtilen kontrol formunun zamanında ve eksiksiz doldurulmasıyla, gerekli hallerde ilgili kişi ve makamlara bildirim yapmakla ve defterde belirtilen diğer hususlara uymakla yükümlüdür. Sorumlu müdürün bu sorumluluklarını yerine getirmemesi halinde sertifikası iptal edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Muafiyet

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sorumlu müdür sertifikası almış bir sorumlu müdür ile sorumlu müdür sözleşmesi yapmış ve tesisi için sorumlu müdür belgesi düzenlenmiş lisans sahipleri hakkında, sorumlu müdür belgelerinde yıllık vize şartı aranmaz.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.