Sorumlu müdürler üç istasyonda görev alabilecek

Sorumlu müdürler üç istasyonda görev alabilecek

22 Ocak 2014

Sendikamızın girişimleri sonucunda sorumlu müdürlerin 3 istasyonda görev alabilmesine yönelik EPDK’nın hazırladığı yönetmelik Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanmıştır. Söz konusu yönetmelik aşağıda yer almaktadır.

9 Ocak 2014  PERŞEMBE     Resmî Gazete Sayı : 28877

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI EĞİTİM VE
SORUMLU MÜDÜR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 16/12/2012 tarihli ve 28499 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 13 – (1) Dolum tesisi ve otogaz istasyonunda sorumlu müdür çalıştırılması zorunludur. Bir sorumlu müdür, bir dolum tesisinde veya aynı il sınırları içerisinde en fazla üç otogaz istasyonunda görev alabilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Sorumlu müdürün, bu Yönetmelikte belirtilen sayıdan fazla tesiste sorumlu müdürlük görevi üstlenmesi”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.