TMGD ANLAŞMALARI, 1 NİSAN’DAN İTİBAREN 3 AYDAN AZ OLAMAYACAK

TMGD ANLAŞMALARI, 1 NİSAN’DAN İTİBAREN 3 AYDAN AZ OLAMAYACAK

26 Mart 2018

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü yayınladığı duyuru ile TMGD anlaşmalarının 3 aydan az olamayacağını ve yapılan anlaşmanın 3 aydan önce fesih edilemeyeceğini bildirdi.

Genel Müdürlüğün yayınladığı duyuru şöyle:

DUYURU

Bilindiği üzere, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarının (TMGD) nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri ile görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları düzenleyen "Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ" 22/05/2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ’in İşletmelerin sorumlulukları ve yükümlülükleri başlıklı 27 inci maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendin de    “Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmeler; İstihdam edeceği TMGD’leri veya hizmet  alacağı TMGDK’ler ile yapacağı anlaşmayı www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden bildirmekle ve yapılan bu anlaşmanın veya TMGD’nin iş akdinin fesih edilmesi durumunda ise 30 (otuz) gün içerisinde TMGD istihdam etmekle veya TMGDK ile yeni bir anlaşma yapmakla, yükümlüdürler” hükmü yer almaktadır.

 

Tebliğ kapsamında kalan işletmelerin TMGD hizmeti alacağı TMGDK’ların niteliklerini, belgelendirilmelerini, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının  Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge” Bakanlık Makamının 03/08/2017 tarihli ve 63089 sayılı Olur’u ile yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ayrıca bilindiği üzere, Yönergenin  Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Kuruluşunun görev ve yükümlülükleri başlıklı 10 uncu maddesi ile yine aynı Yönergenin İşletmelerin görev ve yükümlülükleri başlıklı 12 inci maddesi gereğince Genel Müdürlüğümüzce, Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına hazırlatılan bir yazılım ile;  İşletme-TMGD anlaşmaları veya yapılan bu anlaşmaların feshini içeren iş ve işlemler www.türkiye.gov.tr  internet adresi üzerinden yapılabilmektedir.

Tebliğ kapsamında kalan işletmelerin,  TMGD istihdam etme veya TMGDK’lardan TMGD hizmeti alma zorunluluklarını yerine getirirlerken kısa süreli TMGD anlaşmaları yaptığı tespit edilmiş olup, bu tür anlaşmaların önüne geçmek amacıyla, www.türkiye.gov.tr  internet adresi üzerinden işletmelerin ve TMGD’lerin tek taraflı veya çift taraflı TMGD hizmet anlaşmalarını veya yapılan anlaşmanın fesih işlemlerinin, 01/04/2018 tarihinden  itibaren 3 aydan az olmayacağı hususu,  ilgililere duyurulur.