TSE’DEN ÇİFT CİDARLI TANK KONUSUNDA OLUMLU ADIM

TSE’DEN ÇİFT CİDARLI TANK KONUSUNDA OLUMLU ADIM

22 Nisan 2016

PÜİS’in girişimleri sonucunda Nisan 2012 tarihinden önce faaliyette bulunduğunu belgeleyen istasyonlardan çift cidarlı tank şartı aranmayacak.

PÜİS bayilerin yaşadığı mağduriyeti TSE’ye defalarca aktarmıştı

PÜİS, TS 12820 standardında Nisan 2012 tarihinde yapılan değişiklikle tüm istasyonlara çift cidarlı tank zorunluluğu getirilmesi nedeniyle bayilerin yaşadığı mağduriyetleri müteaddit defalar yapılan görüşmelerde TSE’ye aktarmış ve daha sonra ayrıntılı bir rapor hazırlayarak TSE’ye göndermişti. 

PÜİS’in raporunda şu hususlara yer verilmişti:

“Bilindiği gibi, 24 Nisan 2007 tarihli TSE Teknik Kurulu toplantısında tadil edilerek yayımına karar verilen ve Bakanlığınızın 20 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard Tebliği ile mecburi standart haline getirilen TS 1280 Akaryakıt istasyonları-Emniyet gerekleri Standardı 24 Temmuz 2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu standardın “Tankların yapılışı” başlıklı 4. maddesi, tankların uygun olması gereken standardları öngörmüş ve standardın yayımlandığı tarihte ticari faaliyette bulunduğunu belgelendiren istasyonlardaki tanklar için bu gereğin uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştı. 

Ancak, Nisan 2012 tarihinde yapılan tadil ile ve Bakanlığınızın 11 Temmuz 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Akaryakıt istasyonları-emniyet gerekleri ile ilgili Tebliğ” ile söz konusu maddede mevcut istasyonlara getirilen muafiyet kaldırılarak tüm tankların çift cidarlı olması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

TS 12820 standardında yapılan bu revizyon, binlerce akaryakıt bayisinin mağdur olmasına neden olmuştur. Şöyle ki;

  1. Her istasyonda en az 5 tank bulunmaktadır. Her bir tankın bedelinin 40 bin TL olduğu göz önüne alındığında, bayilerin TS 12820 standardında yapılan bu değişiklik nedeniyle 200 bin TL’lik bir ödeme yapması gerekmektedir.
  2. Tankların sökülmesi ve yenisinin montajı son derece zor, tehlikeli ve maliyetlidir. Tankların boş hali içinde gaz birikmesi nedeniyle dolu hallerinden daha tehlikelidir. Bu nedenle akaryakıt istasyonlarındaki tanklar ekonomik ömürlerini doldurduklarında sökülme yoluna gidilmez, bunun yerine tankların içine su veya kum doldurularak iptali sağlanır. Sonuç olarak tankların değişimi zor ve maliyetlidir.
  3. Bir tankın ekonomik ömrü ortalama 25 yıldır. Bu husus göz önüne alındığında 1991 yılı ve öncesinde kurulan tankların ekonomik ömrü sona ererken, bu tarihten sonra yapılan tankların ekonomik ömürleri hala devam etmektedir. Bu gerçek ortadayken, TS 12820 standardında yapılan T3 tadiline göre 2012 yılından önce yapılan tek cidarlı tankların tümünün imha edilmesi gerekmektedir.

 

Yukarıda açıkladığımız çerçeve içinde binlerce tankın imha edilmesi, milli servetin heba edilmesi yanında, akaryakıt bayilerinin de ciddi şekilde mağdur olmasına neden olacaktır.

Oysa; 

  1. Petrol piyasası mevzuatı uyarınca akaryakıt istasyonlarının tümüne otomasyon sistemi kurulmuştur. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, istasyonlarda kurulu bu otomasyon sistemi ile tanklara giren ve çıkan akaryakıtı anında kontrol etmektedir. Dolayısıyla tanklarda herhangi bir sızıntı olduğu anda mevcut sistemle bunun tespiti anında görülebilmektedir. 
  2. Akaryakıt pahalı bir üründür. Bu nedenle akaryakıt bayileri tanklarındaki stokları fiili olarak ve defter üzerinden sürekli takip etmekte, tankta herhangi bir sızıntı varsa bu takip üzerinden anında tespit ederek, gerekli müdahaleyi yapmaktadırlar.

Yurt genelindeki binlerce akaryakıt bayisi, TS 12820 standardında öngörülen tüm gerekleri yerine getirdikleri halde, çift cidarlı tank gereğini yerine getiremedikleri için için TS hizmet yeterlilik belgesi alamamakta ve bu nedenle mağdur olmaktadırlar.

Bayilerimizin bu mağduriyetinin giderilmesi ve ciddi bir milli servetin kaybının önlenmesi amacıyla 2012 yılında yapılan değişikliğin yürürlükten kaldırılarak 2007 yılında yapılan değişikliğin yeniden yürürlüğe konulması gerektiğini düşünüyoruz.

Ancak standart revizyonu tamamlanıncaya kadar bayilerimizin mağdur olmaması için, teknik düzenleme ile yürürlükte olan T3 tadil metnine göre yapılacak ara denetimlerin ertelenmesini ve başka eksikliği olmamasına rağmen sadece tankların tek cidarlı olması nedeniyle iptal edilen belgelerin iptal kararlarının kaldırılması hususunu emir ve müsaadelerinize arz ederiz.”

Nisan 2012’den önce faaliyette bulunan istasyonlardan çift cidarlı tank şartı aranmayacak

PÜİS’in girişimleri sonucunda Nisan 2012’den önce faaliyette bulunan istasyonlardan çift cidarlı tank şartı aranmayacak. Konuya ilişkin TSE’nin PÜİS’e gönderdiği yazı şöyle: “TS 12820 “Akaryakıt İstasyonları-Emniyet Gerekleri” standardı kapsamında yapılacak Hizmet Yeterlilik Belgelendirilmesi ve ara kontrollerinde, aslen idari bir husus olan ve standartta daha önce yer alan “bu standardın yayımlandığı tarihte ticari faaliyette bulunduğunu belgeleyen istasyonlardaki tanklar için bu gerek aranmaz” hükmü gereği, Nisan 2012’den önce ticari faaliyette bulunduğunu belgeleyen istasyonlardan çift cidarlı tank şartının aranmaması ve bu istasyonlardan tek cidarlı tankı olduğu için Hizmet Yeterlilik Belgesi askıya alınan ya da sözleşmesi feshedilerek, belgeleri iptal edilen akaryakıt istasyonlarının belgelerinin, talepleri halinde yeniden düzenlenmesi kararı alınmış ve belgelendirme yapan birimlerimiz talimatlandırılmıştır”