BEKLENEN KANUN RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

BEKLENEN KANUN RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

30 Nisan 2021

TBMM Genel Kurulunda dün kabul edilen Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kanun ile Vergi Usul Kanunu'nun fatura nizamına ilişkin maddesine eklenen hükümle Hazine ve Maliye Bakanlığı, mal veya hizmetin nevi, miktarı, fiyatı, tutarı, satışın yapılma şekli, faaliyet konusu, sektör veya mükellefiyet türünü ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak, bu süreyi indirmeye ya da faturanın, malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı anda düzenlenmesi zorunluluğu getirmeye yetkili kılındı.

PETROL VE LPG SEKTÖRÜ İÇİN TEMİNAT ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

ayrıca bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretler verilmesinden önce bu ürünler nedeniyle hesaplanan özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi tutarının toplamına kadar, doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla, 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan menkul mallar hariç olmak üzere anılan maddede sayılan türden teminat almaya, mükelleflerin; faaliyet alanı, hukuki statüsü, mükellefiyet süresi, aktif veya öz sermaye büyüklüğü, çalışan sayısı, hakkında sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma yönünde olumsuz rapor ya da tespit bulunup bulunmadığı, iş veya üretim hacmi ile ürün ve mükellef gruplarını ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak, teminatın; türünü, tutarını, verilmesi gereken zamanı iadesi ile tamamlanmasına ilişkin hususları belirlemeye, teminat tutarını lisansa tabi faaliyetlerde lisans türleri itibarıyla farklılaştırmaya, bentte yer alan oran ve tutarları sıfıra kadar indirmeye ve iki katına kadar artırmaya, hangi hâllerde teminat aranılmayacağını ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye,”

Kanun ile Petrol Piyasası Kanunu ve LPG Piyasası Kanunu kapsamında, lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlar ile bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretleri kullanma zorunluluğu getirilen ürünleri imal veya ithal edenlerden; yeni işe başlayanlardan 10 milyon TL’ye kadar, faaliyeti devam edenlerden ise 100 milyon TL’yi geçmemek üzere bir önceki hesap dönemine ait brüt satışlar toplamının yüzde 1’ine kadar teminat alınacak.

Teminat istenilmeyecek haller ile istenilecek teminatın belirlenmesinde; mükelleflerin vergiye uyumları, faaliyet alanı, hukuki statüsü, mükellefiyet süresi, aktif veya öz sermaye büyüklüğü, çalışan sayısı, hakkında sahte veya içeriği itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma yönünde olumsuz rapor ya da tespit bulunup bulunmadığı, iş veya üretim hacmi ile ürün ve mükellef grupları dikkate alınacak.

Teminat yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 25 bin TL’den az ve 1 milyon TL’den fazla olmamak üzere, bir önceki hesap dönemine ait brüt satışlar toplamının binde 3’ü tutarında özel usulsüzlük cezası verilecek.

ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARA MÜDAHALEYE 5 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yetkilendirilmediği halde, ödeme kaydedici cihaz mührünü kaldıran, donanım, yazılımı değiştiren, yetkilendirilmiş olsun ya da olmasın ödeme kaydedici cihazın hafıza birimlerine, elektronik devre elemanlarına, harici donanım, yazılımlarla olan bağlantı sistemine ya da kayıt dışı satışın önlenmesi için kurulan elektronik kontrol ve denetim sistemleri veya ilgili diğer sistemlere fiziksel veya bilişim yoluyla müdahale ederek; gerçekleştirilen satışlara ait mali belge veya bilgilerin cihazda kayıt altına alınmasını engelleyen, cihazdaki bilgileri değiştiren, silen, ödeme kaydedici cihaz veya bağlantılı diğer donanım ve sistemler ya da kayıt dışı satışın önlenmesi için kurulan elektronik kontrol ve denetim sistemleri veya ilgili diğer sistemler tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına elektronik ortamda iletilmesi gereken belge, bilgi veya verilerin iletilmesini önleyen, bunların gerçeğe uygun olmayan şekilde iletilmesine sebebiyet verenler, 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.

Bu suçların işlendiğinin inceleme sırasında tespitinde, incelemenin tamamlanması beklenmeksizin, sair suretlerle öğrenilmesi halinde ise incelemeye başlanmaksızın vergi müfettişleri ve yardımcılarınca, bu tespitlere ilişkin rapor düzenlenecek, rapor değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla birlikte durum cumhuriyet başsavcılığına bildirilecek. Kamu davası açılması için incelemenin tamamlanması şartı aranmayacak.

VADESİ GEÇMİŞ BORÇ VARSA LİSANS İŞLEMİ YAPILMAYACAK

Dağıtıcı, ihrakiye teslimi ve bayilik lisansları ile EPDK tarafından belirlenen diğer lisans türlerine ilişkin olarak lisans başvurusu, lisans tadili veya lisans süresi uzatılmasına ilişkin taleplerin yerine getirilmesi için vadesi geçmiş vergi borcu ile SGK'ya vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borcu bulunmayacak.

Lisans sahiplerinin vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair bilgiler, EPDK tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı ve SGK’dan temin edilecek. EPDK, buna ilişkin usul ve esasları Gelir İdaresi Başkanlığı ile SGK’nın görüşünü alarak belirleyecek.

EPDK, lisans sahipleri için bayilik teşkilatı oluşturma ve asgari satış miktarı sağlama şartları da dâhil olmak üzere teknoloji, kalite, güvenlik, hizmet ve teşebbüsün sürdürülebilirliğine ilişkin olarak teknik, ekonomik kriterler ve özel şartlar belirleyebilecek. Belirlenen kriter ve şartları sağlamayanların lisansı sona erdirilecek.

OTOMASYON FİRMALARINA EPDK TARAFINDAN YETKİLENDİRME ŞARTI VE YASAL SORUMLULUK GETİRİLDİ

Dağıtıcı lisansı sahibi, EPDK tarafından yetkilendirilen tüzel kişiler aracılığı ile otomasyon sistemini kuracak ve uygulayacak. Sistemi kuracak ve uygulayacak tüzel kişilerde aranacak idari, mali ve teknik şartlar ile bu tüzel kişilerin hak ve yükümlülüklerini EPDK belirleyecek.

Otomasyon sisteminin kurulması ve uygulanmasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden lisans sahibi ile EPDK tarafından yetkilendirilen şirketler müştereken sorumlu olacak. Sistemin kurulmasında ve uygulanmasında hizmet veren otomasyon şirketlerinin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde, dağıtıcıya uygulanan cezanın onda biri kadar idari para cezası uygulanacak. Bu düzenleme, 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girecek.

KANUNA KARŞI HİLE VEYA YALAN BEYAN SONUCUNDA LİSANSLARI İPTAL EDİLENLERE YENİDEN LİSANS VERİLMEYECEK

Kanuna karşı hile veya yalan beyanda bulunulduğunun tespiti ile lisansı iptal edilenlere yeniden lisans verilmeyecek. Lisansı iptal edilen tüzel kişiye, lisans iptaline konu fiilin işlendiği tarih itibariyle yüzde ondan fazla paya sahip ortaklara, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanlara ve bu kişilerin ortak, yönetim kurulu başkan veya üyesi olduğu ya da temsil ve ilzama yetkili olduğu tüzel kişilere petrol piyasasında faaliyete ilişkin lisans verilmeyecek.

DAĞITICILAR ARASI TİCARET SADECE İKİ DAĞITI ARASINDA YAPILABİLECEK

Petrol Piyasası Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, dağıtıcılar, herhangi bir dağıtıcıdan aldıkları akaryakıtı başka bir dağıtıcıya satamayacaklar. Bu hükmün yürürlük tarihi 1 Ocak 2022 olacak.

Dağıtıcılar arası akaryakıt ticaretine ilişkin hükümlere aykırı davrandığı tespit edilen dağıtıcılara idari para cezası uygulanacak. Aynı hükümlere aykırılığın lisans sahibi tarafından iki yıl içinde tekrar edilmesi halinde dağıtıcı lisansı iptal edilecek.

SAHTE FATURA DÜZENLEYENLERİN LİSANSI İPTAL EDİLECEK

Akaryakıt piyasasında sahte fatura düzenleyen ve kullananlar ile ödeme kaydedici cihaza ve otomasyona müdahale fiillerinin tespit edilmesi durumunda tüm faaliyetler EPDK tarafından geçici olarak durdurulacak ve bu süre içinde söz konusu tesis için başka bir kişiye de lisans verilmeyecek. Kesinleşmiş mahkeme kararına göre lisans sahiplerinin lisansı iptal edilecek. Ödeme kaydedici cihaza ve otomasyona müdahale fiiline ilişkin olarak verilen idari para cezaları ödenmediği müddetçe lisansa konu tesis için yeni lisans verilmeyecek.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yapılan değişiklikle akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerine ek olarak EPDK’dan izin alınmadan; akaryakıt yerine kullanılan herhangi bir ürünü akaryakıt yerine ikmal ederek üreten, satışa arz eden, satan, bulunduran, bu özelliğini bilerek ticarî amaçla satın alan, taşıyan veya saklayan kişilere de 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adlî para cezası uygulanacak.