ADR Belgesine 1 yıllık süre uzatımı

ADR Belgesine 1 yıllık süre uzatımı

03 Ocak 2016

Sendikamızın yaptığı girişimler kamu tarafından bir kez daha olumlu karşılandı ve tankerlerin ADR’ye uygun hale getirilmesi için 1 yıllık süre uzatımına gidildi.

Süre uzatımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın hazırladığı Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmeliğe göre:
a) 2005-2014 model taşıtlar için 31/12/2016 tarihine kadar,
b) 1996-2004 model taşıtlar için 31/12/2017 tarihine kadar,
c) 1995 model ve öncesi taşıtlar için 31/12/2018 tarihine kadar,

Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara göre Bakanlıktan veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluştan ADR Uygunluk Belgesini almak zorunda.

Yine söz konusu yönetmelik uyarınca tehlikeli maddelerin yurt içindeki taşınmasında kullanılan ve ADR Uygunluk Belgesi bulunmayan tüm taşıt sahiplerinin Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluşlara 01.07.2016 tarihine kadar başvurarak araçlarına Taşıt Durum Tespit Belgesini almak zorunda.

Konuya ilişkin yönetmelik aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ğ) Gönderen: Kendi adına veya bir üçüncü şahıs adına tehlikeli maddeleri gönderen işletmeyi ayrıca, taşıma işlemi bir taşıma sözleşmesine bağlı olarak yürütülüyorsa, sözleşmede “Gönderen” olarak belirtilen kişiyi,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(6) Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan araçlarda, muafiyet kapsamındaki taşımalar hariç olmak üzere, ADR 8.1.4’te belirtilen asgari sayı ve kapasitede yangınla mücadele teçhizatının bulundurulması zorunludur.
(7) Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan araçlarda, muafiyet kapsamındaki taşımalar hariç olmak üzere, ADR 8.1.5’te belirtildiği şekilde genel ve kişisel koruyucu teçhizatın bulundurulması zorunludur.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“h) 5 inci maddenin altıncı fıkrasına aykırı hareket eden taşımacıya ikiyüzelli Türk Lirası, sürücüye elli Türk Lirası,
ı) 5 inci maddenin yedinci fıkrasına aykırı hareket eden taşımacıya her bir teçhizat için elli Türk Lirası,
i) 5 inci maddenin yedinci fıkrasına aykırı hareket eden sürücüye elli Türk Lirası,
j) 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendine aykırı hareket eden doldurana binbeşyüz Türk Lirası, taşımacıya bin Türk Lirası,”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Tehlikeli maddelerin yurt içindeki taşınmasında kullanılan ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli ve Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi bulunmayan tüm taşıt sahipleri; taşıtın ADR’ye uygunluğunu değerlendirmek üzere Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluşlara 1/7/2016 tarihine kadar başvuruda bulunarak araçlarına Taşıt Durum Tespit Belgesini almak zorundadırlar.
(2) Tehlikeli maddelerin yurt içindeki taşınmasında kullanılan ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli ve “Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi” bulunmayan ve bu maddenin birinci fıkrasına göre “Taşıt Durum Tespit Belgesi” almış taşıt sahipleri;
a) 2005-2014 model taşıtlar için 31/12/2016 tarihine kadar,
b) 1996-2004 model taşıtlar için 31/12/2017 tarihine kadar,
c) 1995 model ve öncesi taşıtlar için 31/12/2018 tarihine kadar,
Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara göre Bakanlıktan veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluştan Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesini almak zorundadırlar.
(3) Birinci fıkrada belirtilen takvime uygun olarak Taşıt Durum Tespit Belgesi almayan taşıtlara 28 inci maddenin dördüncü fıkrasının (e) bendine göre idari para cezası uygulanır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2015” ibaresi “31/12/2017” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2015” ibaresi “31/12/2017” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.