EPDK’NIN, MÜLK SAHİPLERİNİN MAĞDURİYETİNİ GİDEREN GEÇİCİ 7. MADDEYE İLİŞKİN KURUL KARARI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

EPDK’NIN, MÜLK SAHİPLERİNİN MAĞDURİYETİNİ GİDEREN GEÇİCİ 7. MADDEYE İLİŞKİN KURUL KARARI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

20 Mart 2019

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 11.04.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6455 sayılı Kanundan önce istasyonunu kiraya veren ve kiracının eylemi nedeniyle istasyonu kapanan mülk sahibi bayilerin mağduriyeti gideren Geçici 7. Maddeye ilişkin hazırladığı Kurul Kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Söz konusu kurul kararı şöyle;

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 14 Mart 2019 tarihli toplantısında, 5015 Sayılı Petrol piyasası Kanununun Geçici 7. Maddesi kapsamında yapılacak lisans başvuruları ile ilgili olarak:

  1. Lisans başvurularının Kuruma yazılı olarak ve 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun Geçici 7 inci Maddesi kapsamında yapıldığına ilişkin beyan sunularak yapılabilmesine,
  2. 11.4.2013 tarihi ve sonrasında, lisans başvurusuna konu olan tesislerdeki ayni hak sahipliğinin Petrol Piyasası Dairesince istenecek bilgi ve belgelerle tespit edilmesine,
  3. 11.4.2013 tarihi ve sonrasındaki ayni hak ve sahiplerinin 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında lisans başvurusuna konu olan tesiste işlendiği tespit edilen fiiller açısından şüpheli, sanık veya hükümlü olup olmadığının Petrol Piyasası Dairesinin bildirimi sonrasında, Hukuk Dairesi Başkanlığınca belirlenmesine,
  4. 11.4.2013 tarihi ve sonrasındaki ayni hak sahipleri ve diğer üçüncü kişilerin de söz konusu tesisler için lisans başvurularının kabul edilmesine,
  5. 11.4.2013 tarihi ve sonrasındaki ayni hak sahiplerinin 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında lisans başvurusuna konu olan tesiste işlendiği tespit edilen fiiller açısından şüpheli, sanık veya hükümlü olması durumunda lisans başvurusunun Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca reddedilmesine,
  6. Söz konusu tesislerde mevcut yürürlükte bir lisans olması durumunda, ilgili mevzuatta belirlenmiş olan iptal ve/veya sonlandırma işlemleri tamamlandıktan sonra lisans başvurusunun sonuçlandırılmasına,
  7. Geçici 7 inci maddenin yürürlük tarihinden itibaren 3 ay içinde başvurulması şartı ile başvuru evrakında eksiklik bulunması veya Kurumca yapılacak araştırmaların belirtilen süreler içinde tamamlanamaması halinde, sadece başvuruyu yapan kişi açısından geçici 7 inci maddedeki istisnanın geçerliliği koruyacağına,
  8. Lisanslandırılan tesislerde mevcut olan mühürlerin kaldırılması için Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı tarafından Denetim Dairesi Başkanlığına bilgi verilmesine

Karar verilmiştir.