• 05 Temmuz 2022 Salı

KEFALET SENETLERİNİN TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLMESİ YASALAŞTI

PÜİS’in girişimleriyle sigorta şirketleri tarafından verilen kefalet senetlerinin teminat olarak kabul edilmesine yönelik düzenlemeyi de içeren “Devlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Konuya ilişkin kanun maddeleri şöyle:

MADDE 24- 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “2. Bankalar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri,”


MADDE 25- 6183 sayılı Kanunun 85 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “teminat mektubu” ibaresi “10 uncu maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yazılı teminatların” şeklinde değiştirilmiştir