• 03 Ağustos 2021 Salı

OTOMASYON ŞİRKETLERİNİN YETKİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN

EPDK’nın Bayi Denetim Sisteminin Kurulması ve Uygulanması için Tüzel Kişilerin Yetkilendirilmesi Hakkında Kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, bayi denetim sisteminin kurulması, uygulanması, bakım ve onarımı için başvuruda bulunan otomasyon şirketinin EPDK tarafından yetkilendirilerek, yetkilendirilmiş otomasyon şirketinin hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

EPDK OTOMASYON ŞİRKETLERİNİN BAŞVURULARINI 60 GÜN İÇİNDE SONUÇLANDIRACAK

Otomasyon şirketleri izin başvurularını, izin bedelinin yatırıldığına ilişkin dekont, başvuru dilekçesi ve belirtilen başvuru evrakı ile EPDK’ya yapacak. İzin başvuruları işlemleri, başvuruyu takip eden 60 gün içinde EPDK tarafından sonuçlandırılacak.

İzin alabilmek için başvuru sahibi asgari olarak idari, mali ve teknik koşulları sağlayacak ve Marka Tescil Belgesi’ne sahip olacak. İzin başvuruları, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı tarafından idari, mali ve teknik koşullar kapsamında değerlendirilecek olup değerlendirme aşamasında EPDK başvuru sahibinden ilave her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilecek.

Değerlendirme sonrası başvuru, karar alınmak üzere Kurul’a sunulacak. Kurul kararı ile bayi denetim sisteminin kurulması, uygulanması, bakım ve onarımı için yetkilendirilmiş otomasyon şirket izni verilen başvuru sahibi, iznin EPDK’nın internet sitesinde yayımlanmasını takiben dağıtıcı ile yapılan hizmet sözleşmesini EPDK’ya sunduktan sonra dağıtıcı lisans sahiplerine hizmet verebilecek.

İzin başvurusu Kurul tarafından reddedilen otomasyon şirketine, ret gerekçeleri bildirilecek ve ödenmiş olan izin bedeli, yazılı talep sonrasında iade edilecek.

YETKİLENDİRİLMİŞ OTOMASYON ŞİRKETLERİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Yetkilendirilmiş otomasyon şirketi; dağıtıcı lisans sahipleri için bayi denetim sistemi kuracak, uygulayacak, bakım ve onarım hizmeti verecek. Hizmet vereceği dağıtıcı lisans sahibi ile yapacağı sözleşme ile verilecek hizmet koşullarını belirleyecek.

Otomasyon şirketi, bayi denetim sistemi kapsamında yürüteceği sistemin kurulum, uygulama, bakım ve onarım faaliyetlerini TS, EN, ISO, IEC standartlarından herhangi birine, bu standartlar da yoksa, TSE tarafından kabul gören diğer standartlara ve/veya dokümanlara uygun olarak yürütecek ve standartlarda belirtilen cihaz ve ekipmanları kullanacak.

Otomasyon şirketi, dağıtıcı lisans sahibinin talebi veya arızanın doğrudan tespiti halinde, bayi denetim sisteminde oluşan arızalara 24 saat içerisinde müdahale ederek oluşan arızayı belirtilen kapsam ve süre içerisinde giderecek. Ayrıca şirket, talep edilmesi halinde her türlü bilgi ve belgeyi EPDK’ya sunacak. Başvuru aşamasında aranan koşullar izin süresince de sağlanacak.

Otomasyon şirketi, yılda en az iki defa hizmet verdiği akaryakıt istasyonunda bayi denetim sisteminin ilgili mevzuata uygun olarak çalıştığını denetleyecek ve bu denetimi kayıt altına alınacak.

 

Yetkilendirilmiş otomasyon şirketi dağıtıcı ile yapılan hizmet sözleşmesini EPDK’ya sunmadan bayi denetim sistemi kuramayacak, uygulama, bakım ve onarım yapamayacak. Şirket, elde ettiği ticari sır niteliğindeki bilgilerin güvenliğinden ve gizliliğinden de sorumlu olacak.

Bu yükümlülükler 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle uygulanacak.

OTOMASYON ŞİRKETİ İLE DAĞITICI MÜŞTEREKEN SORUMLU

Yetkilendirilmiş otomasyon şirketi, bayi denetim sistemini kurmak ve uygulamak için sözleşme yaptığı dağıtıcı lisans sahibi ile birlikte; bayi denetim sistemine ait her türlü cihaz ve ekipmanın dışarıdan yetkisiz kişilerin müdahalesini önleyecek şekilde eksiksiz ve tam olarak kurulmasından sorumlu olacak.

Ayrıca otomasyon şirketi ile dağıtıcı, bayi denetim sistemine izinsiz müdahaleyi ve bayideki kayıt dışı ikmali anında tespit etmeye yönelik otomatik uyarı sisteminin kurulmasından, verilerin; yetkisiz kişilerce müdahale edilemeyecek şekilde doğru olarak üretilmesi, korunması ve saklanmasından, EPDK’ya doğru ve eksiksiz şekilde gönderilmesinden müştereken sorumlu olacak.

OTOMASYON ŞİRKETİNİN İZİN SÜRESİ 6 YIL

Yetkilendirilmiş otomasyon şirketinin izin süresi altı yıl olup izin süresi bitiminden en fazla altı ay, en az üç ay önce şirket vize için EPDK’ya başvuracak. Kurum tarafından izin alma koşullarını sağladığı tespit edilen yetkilendirilmiş otomasyon şirketinin izni 6 yıl süre ile uzatılacak. Belirtilen sürede vize başvurusu yapmayan şirket yeni izin başvurusu yapacak.

İzin ve vize bedelleri, her yıl 31 Aralık’tan önce EPDK tarafından belirlenecek. 2021 yılı için izin bedeli 250 bin TL olarak uygulanacak.

DAĞITICI LİSANS SAHİPLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Dağıtıcı lisans sahipleri; bayi denetim sisteminin kurulması, uygulanması, bakım ve onarım faaliyetlerine ilişkin yükümlülüklerini yapacakları hizmet sözleşmesi kapsamında sadece yetkilendirilmiş otomasyon şirketi aracılığı ile yerine getirecek. Dağıtıcı lisans sahipleri, bayi denetim sistemi kapsamında dağıtıcıların sağlayacağı asgari koşulların yetkilendirilmiş otomasyon şirketi tarafından sağlanması için gerekli tedbirleri alacak.

Dağıtım şirketi, bayilerine ait her bir akaryakıt istasyonunda, bayi denetim sisteminin kurulması, uygulanması, bakım ve onarımı için yetkilendirilmiş yalnızca bir otomasyon şirketinden hizmet alacak.

Bu yükümlülükler 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle uygulanacak.

İZİN İPTALİ VE İZNİN SONA ERMESİ

EPDK tarafından yürütülecek ön araştırma ve soruşturma neticesinde kasıtlı olarak Kanun ve ilgili mevzuata aykırı fiil işlediği veya yapılan talep veya işlemlerde, Kanuna karşı hile veya yalan beyanda bulunulduğunun tespiti hâlinde yetkilendirilmiş otomasyon şirketine ait izin Kurul tarafından iptal edilecek.

Bir önceki yıl için ilgili vergi dairesine sunulan şirket bilançosunda cari oranı 1.5 olmayan, likidite oranı en az 1 olmayan ve servis hizmetini kendi personeliyle sağlaması halinde her bir coğrafi bölgede asgari 10 olmak üzere toplamda mesleki yeterliliğe sahip 140 personel bulundurmayan şirketin izni EPDK tarafından sona erdirilecek.

İzin, süresinin bitiminde veya yetkilendirilmiş otomasyon şirketi hakkındaki iflas kararının kesinleşmesi ya da ticari faaliyetinin sona ermesi halinde kendiliğinden sona erecek. Yetkilendirilmiş otomasyon şirketi izni sonlandırmak istemesi halinde ise sonlandırma işleminden en az 6 ay önce hizmet verdiği dağıtıcı lisans sahiplerini yazılı olarak bilgilendirecek.

İDARİ YAPTIRIM

Yetkilendirilmiş otomasyon şirketinin ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 19 uncu maddesi gereği işlem yapılacak.