• 30 Haziran 2022 Perşembe

TEMİNAT VERME SÜRESİ 1 AĞUSTOS 2022 TARİHİNE UZATILDI

Sendikamızın girişimleri sonucunda teminat verme süresi 1 Ağustos 2022 tarihine kadar uzatıldı.

PÜİS’in sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerinin de teminat olarak kabul edilmesine ilişkin talebinin dün TBMM plan bütçe komisyonunda kabul edilmesi üzerine Sendikamızın tüm üyelerimizin bundan yararlanması için teminat verme süresinin uzatılmasına ilişkin talebi bir kez daha olumlu karşılanmış oldu.

Katkısı olan herkese şükranlarımızı sunuyoruz.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayınlanan konuya ilişkin sirküler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.


Tarih:
30/06/2022
Sayı:
VUK-143/2022-6
T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/143

Konusu : 02/09/2021 tarihli ve 31586 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi ile Geçici 1 inci maddesinde belirlenen teminat verme süresinin uzatılması.
Tarihi : 30/06/2022
Sayısı : VUK-143/2022-6

1. Giriş:
213 Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendindeki yetkiye dayanılarak, 531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında teminat verme yükümlülüğü bulunan mükelleflerin, anılan Tebliğin 7 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi ile Geçici 1 inci maddesi uyarınca verilmesi gereken teminatın verilme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
2. 531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7 nci Maddesi ile Geçici 1 inci Maddesi Kapsamındaki Teminat Verme Süresinin Uzatılması:
531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi ile Geçici 1 inci maddesi uyarınca, anılan Tebliğ ile getirilen yükümlülükler kapsamında 31/5/2022 gününe kadar verilmesi gereken teminatların verilme süresi 25/5/2022 tarih ve VUK-141/2022-4 sayılı Sirküler ile 30/6/2022 gününe (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştı.
Başkanlığımıza gelen talepler de dikkate alınarak, söz konusu teminat verme süresinin 1/8/2022 gününe (bu tarih dahil) kadar uzatılması uygun görülmüştür.
Duyurulur.


Bekir BAYRAKDAR
Gelir İdaresi Başkanı